1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 19, 2013

Fñnñm¯ Nn¡³ s{_Ìv  ImðIntem

khmf  1
Côn  1 IjvWw
shfp¯pÅn  6
]¨apfIv  2
sNdp\mc§m\ocv  1 Sokv]qWv
PocIs¸mSn  1 Sokv]q¬
ap«  2
s{_Uv
D¸v

X¿mdm¡pó hn-[w

Nn¡³ IgpIn hy¯nbm¡n sNdpXmbn sIm¯nsbSp¡pI. Côn, shfp¯pÅn, ]¨apfIv, khmf Fónh Acs¨Sp¡pI. Cu t]Ìpw D¸pw PocIs¸mSnbpw sNdp\mc§m\ocpw tNÀ¯v Nn¡\nð ]pc«n AcaWn¡qÀ hbv¡pI.

ap« DS¨v \ñt]mse ]X¨v an{inXam-¡pI. Hcp No\¨«nbnð F® NqSm¡n Nn¡³ Iptdsi FSp¯v ISv-eäv BIrXnbm¡n ap«bnð ap¡nsbSp¡Ww. ]nóoSv CXv s{_Uv {Iw¼v-knð ]c¯n No\¨«nbnen«v hdps¯Sp¡mw. sNdnb NqSnð thWw hdps¯Sp¡m³.tkmkv tNÀ¯v NqtSmsS D]tbmKn¡mw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.