1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 20, 2013

Cóv ]¯mw hnhml hmÀjnIw BtLmjn¡pó sUónkv Nndb¯n\pw knan¡pw lrZbw \ndª BiwkIfpw {]mÀY\Ifpw!

kvt\lt¯msS
hnbóbnð \nópw _Ôp¡fpw kplr¯p¡fpw

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.