1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 24, 2014

{^m³-kn-se F-bÀ-{Sm-^n-¡v I¬-t{Sm-fÀ-amÀ C-óv ap-Xð ]-Wn-ap-S-¡p-ó-Xn-\mð `q-cn-`m-Kw h-cp-ó hn-am-\-§fpw d-±m-¡p-sa-óv kqN-\. C-óv B-cw-`n-¡p-ó ]-Wn-apS-¡v B-dv Znh-kw \o-ïp-\nð-¡p-sa-óm-Wv kpN-\. ]-Wn-apS-¡v hn-am-\-K-Xm-KX-s¯ _m-[n-¡m-Xn-cn-¡m³ B-hp-ó-sXñmw sN-¿p-óp-sï-óv {^m³-kv A-[n-Ir-XÀ A-dn-bn¨p. kv-s]-bn³ A-S-¡-ap-Å cm-Py-§-fn-te-¡v kÀ-Æo-kv \-S-¯m³ {^m³-kn-sâ B-Im-i-]-cn-[n D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\mð C-hn-tS-bv-¡p-Å K-XmK-Xw X-S-Ê-s¸-t«-¡p-sa-óv bp-sI A-[n-Ir-XÀ A-dn-bn-¨p.

{^m³-kn-se c-ïma-s¯ G-ähpw hen-b FbÀ-sse\m-b Cu-kn sP-äv X-§-fp-sS 25 i-X-am-\w ^v-ssf-äp-Ifpw Iym³-kð sN-¿p-sa-óv A-dn-bn-¨n-«pïv. d-±m-¡p-ó hn-am-\-§-fn-se bm-{X-¡m-sc hnh-cw sS-Ivk-äv sa-tÊPm-tbm C-sa-bnemtbm A-dn-bn-¡pw. ]-Wn-apS-¡v aq-ew bm-{X-ap-S-§p-ó-hÀ-¡v ku-P-\y-am-bn a-säm-cp hn-am-\-¯nð bm-{X GÀ-s¸-Sp-¯p-I-tbm A-sñ-¦nð ]-Ww ]qÀ-®-ambpw Xn-cn-sI \ð-Ip-Itbm sN-¿p-sa-óv I¼-\n A-dn-bn-¨n-Svp-ïv.

Sn¡-äv Iym³-kð sN-¿p-ó-hÀ C-óv ap-Xð Pq¬ 30 h-sc Sn-¡-äp-IÄ hoïpw _p-¡v sN-¿m-Xn-cn-¡m³ {i-²n-¡-W-sa-óv I¼-\n A-[n-Ir-XÀ ap-ó-dn-bn-¸v \ðIn. {^m³-kn-se c-ïv sXm-gn-em-fn bq-Wn-b-\p-I-fnð H-sc-®-am-Wv ]-Wn-ap-S-¡n-\v B-lzm-\w sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. {^m³-kn-se F-bÀ \m-hn-tK-j³ ]p-\-kw-L-Sn-¸n-¡m-\p-Å \o-¡-¯n-\v F-Xn-cm-bn-«m-Wv bq-Wn-b-\p-IÄ cwK-¯v F-¯n-bn-«p-Å-Xv.

FbÀ-t]mÀ-«n-se-¯p-ó-Xn-\v ap³-]v bm-{X-¡mÀ FbÀ-sse³ A-[n-Ir-X-cpamtbm FbÀ-t]mÀ-«pamtbm _-Ô-s¸-S-W-saópw A-[n-Ir-XÀ A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.