1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 31, 2014

sIm¨n: ]pXphÀj¯nð ]p¯³ Hm^dpIfpambn Fantdäv-kv- FbÀsse³kv. C´ybnð \nópÅ bm{X¡mÀ¡mbn Sn¡äv- \nc¡nð Fantdäv-kv- FbÀsse³kv Cfh\phZn¡p-óp.

  ASp¯ s^{_phcn Hón\pw Unkw_À 10-\pw CSbnð bm{XsNbvpóbXn\mbn P\phcn 18- \Iw Sn¡äv- _p¡v- sN¿póhÀ¡mWv- Ipdª \nc¡v- e`yam-hp-I..C¡tWman ¢mkv- \n-c¡nepw- _nkn\kv- ¢mkv- \n-c¡nepw Cu CfhpIÄ e`yamWv.

  C¡tWman ¢mknð Fñm \nIpXnIfpaS¡w bqtdm¸nte¡v- 35,269 cq], KÄ^nte¡v- 16,415 cq], Atacn¡bnte¡v- 54,229, B{^n¡bnte¡v- 36,259 cq] Fón§s\bmWp Sn¡äv- \nc¡v-. _nkn\kv- ¢mkv- \nc¡v- bqtdm¸nte¡v- 1,08,519 cq]bnð XpS§póp. KÄ^nte¡v- 47,414 cq]bpw, Atacn¡bnte¡v- 1,43,929 cq]bpw B{^n¡bnte¡v- 1,09,521 cq]bpamWv- Ipdª _nkn\kv- ¢mkv- \nc-¡v-.

  hntZi¯pÅ _Ôp¡sf kµÀin¡mt\m, ]pXnb kv-Ye§Ä ImWmt\m DÅ Gähpw A\ptbmPyamb kabamWnsXóv- Fantdäv-knsâ FIv-knIyq«ohv- sshkv- {]knUâpw No^v- Itagv-kyð Hm^okdpamb Xnbdn Bânt\md ]dªp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.