1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 14, 2014

F-\À-Pn I-¼-\n-IÄ-s¡-Xncm-b ]-cm-Xn-I-fp-sS F-®w G-ähpw D-b-c-¯n-se-¯n-b-Xm-bn F-\ÀPn Hmw-_p-Uv-kv-am³. Cu hÀ-jw ]-Ip-Xn-bn-se-¯n-b-t¸m-tg¡pw I-gn-ª B-dp-amk-s¯ A-t]-£n-¨v ]-cm-Xn-I-fp-sS F-®w C-c-«n-bm-b-Xmbn Hmw-_p-Uv-kv-am-sâ I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp. I-gn-ª hÀ-jw A-hkm-\ B-dp-am-kw ]-cm-Xn-I-fp-sS F-®w 10,598 B-bn-cp-óp-sh-¦nð Cu-hÀ-jw B-Zy-s¯ B-dv am-kw sIm-ïv A-Xv 22,671 B-bn D-bÀ-óp.

Pq¬-am-k-¯nð am{Xw 4,124 D-]-t`m-àm-¡-fm-Wv F-\À-Pn I-¼-\n-I-fp-sS tk-h\-s¯ Ip-dn¨v Hmw-_p-Uv-kv-am-\v ]-cm-Xn \ð-In-bn-cn-¡p-óXv. F-\À-Pn I-¼-\n-IÄ D-]-t`m-àm-¡-fp-sS- hn-izm-kw BÀ-Ön-t¡-ïXv Cu ta-J-e-bp-sS kp-K-aam-b {]-hÀ-¯-\-¯n-\v B-Xym-h-iy-am-Wv F-óv F-\À-Pn Hmw-_p-Uv-kv-am-sâ No^m-b eq-bn-kv jm³-Uv kv-an-¯v Nq-ïn-¡m-«n.hÀ-²n-¨p-h-cp-ó Pohn-X sN-e-hp-I-Ä Imc-Ww F-\-À-Pn _nñp-I-fn-se hÀ-²\-hv Cñm-Xm-¡m³ D-]-t`m-àm-¡Ä ]-c-amh-[n {i-an-¡-p-ópïv. C-tXm-sSm-¸w D-]-t`m-àm-¡Ä A-h-cp-sS A-h-Im-i§-sf Ip-dn-¨v ]-c-am-h-[n tt_m-[-hm-òm-cm-bXpw ]-cm-Xn-I-fp-sS F-®w Iq-Sm³ Im-c-W-am-bn-«p-ïv.

_nñp-I-fn-se hÀ-²-\-hm-Wv `q-cn-`m-Kw ]-cm-Xn-I-fp-tS-bpw A-Sn-Øm-\w. e-`n-¨ ]-cm-Xn-I-fnð F¬-]-¯n-\m-ev i-X-am-\hpw _nñn-se hÀ-²\-hv Nq-ïn-¡m-«n-bm-Wv. I-W-Ivv-j³ am-än \ð-Ipó-Xv kw-_-Ôn-¨- ]-cm-Xn-I-fm-Wv cïmw Øm-\-¯p-ÅXv. G-I-tZ-iw 13 i-X-am-\w ]-cm-XnIÄ Cu K-W-¯nð s]-Sp-ó-Xm-Wv.

F-\À-Pn I-¼-\n-I-fp-sS tam-iw tkh-\w P-\-§Ä k-ln-¡p-I-bn-sñópw C-¡mcyw I-¼-\n-IÄ a-\-Ên-em-¡-W-saópw F-\-À-Pn B³-Uv ss¢a-äv tN-ôv Un-¸mÀ-«v-saân-sâ h-àm-hv A-dn-bn-¨p. 2010 \v ti-jw Nn-e F-\À-Pn I-¼-\n-I-fp-sS D-]-t`m-àm-¡-fp-sS F-®w Ip¯-s\ Ip-dª-Xv aq-ew \n-e-\nð-¸v t]mepw `o-j-Wn-bn-em-Wv F-óv C-t±-lw Nq-ïn-¡m-«n. bp-sI-bn-se 27 an-ey¬ ho-Sp-I-fnð tkh-\w \ð-Ip-ó F-\À-Pn I-¼-\n-I-fnð Nn-e-bnS-¯v {]-iv-\-§Ä D-ïm-Ipó-Xv kzm-`m-hn-I-am-Wv F-óm-bn-cp-óp F-\À-Pn bp-sI-bp-sS h-àm-hn-sâ {]-Xn-I-cWw. F-ómð an-¡-hmdpw Fñm-h-cp-tSbpw ]-cm-Xn-IÄ 48 a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð ]-cn-l-cn-¨v \ð-Im-dp-sïópw F-\À-Pn bp-sI A-dn-bn¨p. ]-cm-Xn-IÄ t\-cn«v Hmw-_p-Uv-kv-am-\v ssI-am-dp-ó-Xn-\v ]I-cw BZyw ]-cm-XnI-sf Ip-dn-¨v I-¼-\n-bp-am-bn kw-km-cn-¨v H-cp [m-c-W-bn-se-¯p-I-bm-Wv th-ï-sXópw A-t±-lw Nq-ïn-¡m«n.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.