1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 26, 2014

I-fn-¨ a-Õ-c-§-fnð H-óv t]mepw hn-P-bn-¡m-\m-Im-sX \m-«n-te-¡v hn-am-\w Ib-dn Cw-¥o-jv ^p-Sv-t_mÄ Xm-c-§Ä-¡v kz-´w a-®nð X-Wp-¯ kzo-I-cWw. Có-se D-¨-tbm-sS-bm-Wv Cw-¥o-jv Xm-c-§-tfbpw H-^n-jyð-kn-t\bpw h-ln¨p-sIm-ïp-Å {]-tXy-I hn-am-\w am-ô-Ì-dn-se-¯n-bXv. Xm-c§-sf kzo-I-cn-¡m-\m-bn Ipd-¨v kpc-£m D-tZym-K-ØÀ am-{X-ta hn-am-\-¯n-ep-ïm-bn-cp-óp-Åp.

N-cn-{X-¯n-se X-só G-ähpw tam-iw {]-I-S-\-t¯m-sS-bm-Wv C-¡p-dn Cw-¥o-jv Sow {_-koð hn-«Xv. A-hkm-\ a-Õ-c-¯nð tIm-kv-täm-dn-¡-tbm-Sv tKmÄ-cln-X k-a\n-e ]m-en-t¡-ïn h-ó-tXm-sS H-cm-izm-k P-bw t]m-ep-anñm-sX Cw-¥o-jv So-an-\v a-S-t§-ïn h-óp. bp-dp-Kzmbpw C-ä-enbpw tIm-kv-täm-dn-¡bpw Cw-¥-ïp-a-S-§p-ó {Kq-¸nð A-hkm-\ \n-c-¡m-cm-bn-«m-Wv Cw¥-ïv a-S-§p-óXv. {Kq-¸nð \n-óv bp-dp-Kzmbpw C-ä-enbpw {]o-IzmÀ-«-dn-te-¡v tbmKy-X t\-Sn-bn-«p-ïv.

X-§-fp-sS X-{´-§Ä ^-en-¨n-sñ-óv \m-«n-te-¡v ]p-d-s¸Spw ap³-]v \-S¯n-b ]-{X-k-t½-f-\-¯nð Cw-¥o-jv Sow am-t\-PÀ tdm-bv tlm-Uv-Pv-k¬ Ip-ä-k½-Xw \-S¯n. B-cm-[-I-cp-sS {]-Xo-£-bv-¡v H-¯v D-b-cm³ km-[n-¡m-¯-Xnð \n-cm-i-bp-sïópw F-ómð `m-hn-bnð i-à-cm-bn Xn-cn-¨p-h-cm³ I-gn-hp-f-f-h-cm-Wv Cw-¥o-jv So-saópw tlm-Uv-Pv-k¬ ]-d-ªp. 2016 se bq-tdm-]y³ Nm-¼y³-jn-¸n-te-¡pÅ tbm-Ky-X-du-ïp-IÄ-¡v th-ïn-bp-Å ]-cn-io-e-\-¯n-\m-Wv C-\n ap³-Xq-¡w \ð-Ip-ó-sXópw tlm-Uv-Pv-k¬ ]-dªp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.