1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 28, 2014

C´y-bnð \n-óv C-d-¡pa-Xn sN-¿p-ó am-§-IÄ-¡v {_n-«¬ DÄ-s¸-sS-bp-Å bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fnð \n-tcm[-\w GÀ-s¸-Sp-¯n. hym-gm-gv-¨ ap-Xð C-´y³ am-§Ä-¡p-Å \n-b-{´-Ww \n-e-hnð h-cpw. C-´y-bnð Dð-¸m-Zn-¸n-¡-s¸-Sp-ó am-§-I-fnð h³-tXm-Xnð Io-S-\m-in-\n-IÄ D-]-tbm-Kn-¡p-óp-sï-óv ]cn-tim-[-\-bnð I-sï-¯n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv C-´y³ am-§-IÄ th-sï-óv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯-Xv.

Hmtcm hÀ-j-hhpw H-óc tIm-Sn-bn-te-sd am-§-I-fm-Wv {_n-«-Wn-te-¡v am{Xw C-´y-bnð \nópw C-d-¡pa-Xn sN-bv-Xn-cp-ó-Xv. 60 e-£w ]u-ïn-sâ hym-]m-c-am-Wv am-§-I-fp-sS C-d-¡p-a-Xn-bn-eq-sS \-S-ón-cp-óXv. \n-tcm[-\w {]m-_-ey-¯nð h-cp-ó-Xv ap-ónð I-ïv tÌm-¡v sN-bv-Xn-cn-¡p-ó am-§-IÄ hn-ä-gn-¡m-\p-Å {i-a-¯n-em-Wv hym-]m-cn-Ifpw sd-tÌmdâv D-S-a-I-fpw. C-´y³ sd-kv-ä-dâp-I-fn-se {][m-\ hn-`-h-§-fnð H-óm-Wv amwtKm Pyq-kv.

Un-¸mÀ-«v-saâv t^mÀ Zv F³-h-tbm¬-saâv, ^p-Uv B³-Uv dq-dð A-t^-bvkv, bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ F-ón-h-bp-sS kw-bp-à Xo-cpam-\ {]-Im-c-am-Wv \n-tcm[-\w \n-e-hnð h-cp-óXv. C-´y-bnð am-§-I-fp-sS ko-k-Wm-bn-cn-s¡ C-bp \n-tcm[-\w GÀ-s¸-Sp-¯p-ó-Xv am-§m IÀ-jI-sc B-i-¦-bn-em-gv-¯p-ópïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.