1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 11, 2012

h-cpw hÀ-j-t¯-¡p-Å C-bp _-Uv-P-än-se [-\¡-½n \n-I-¯p-ó-Xn-\m-bn Aw-K-cm-Py-§Ä G-gv _n-ey¬ A-[n-I-am-bn \-ð-I-W-sa-ó bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ B-hiyw Aw-K-cm-Py-§Ä \n-c-kn¨p. C-Xv kw-_-Ôn-¨v \-S¯n-b NÀ-¨ Aw-K-cm-Py-§-fp-sS i-àam-b {]-X-tj[-s¯ Xp-S-À-óv Xo-cp-am-\-am-Im-sX ]n-cnªp. C-tXm-sS bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-sâ _-UvP-äv Iq-Sq-Xð {]-Xn-k-Ôn-bn-em-bn.

bq-tdm {]-Xnk-Ôn aq-ew km-¼¯n-I amµyw t\-cn-Sp-ó Aw-K-cm-Py-§Ä bq-tdm-]y³ I-½oj-sâ h-À-²-\-hn-s\ tNmZyw sN-bvXp. B-`y-´-c _-Uv-P-än-se h³ [-\¡-½n \n-I-¯m-\m-bn i-àam-b km-¼¯n-I \n-b{´-W \-S-]-Sn-I-fp-am-bn-«m-Wv ]-e cm-Py-§fpw ap-tóm-«v t]m-Ip-ó-Xv. Cu km-l-N-cy-¯nð F-§-s\-bm-Wv C-{Xbpw hen-b Xp-I bq-tdm-]y³ bq-Wnb-\v \ð-Ip-ó-sX-óm-Wv Aw-K-cm-Py-§-fp-sS tNm-Zyw. NÀ-¨-IÄ ]-cm-P-b-s¸-« Øn-Xn-bv-¡v ]pXn-b s{]m-t¸m-kð k-aÀ-¸n-¡m-sX NÀ-¨-IÄ ap-tóm-«v sImïp-t]m-Im-\m-In-sñ-óv bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saân-se {][m-\ a-Zy-Ø\m-b A-e³ emam-tkmÀ ]-dªp. sh-Ån-bmgv-N \S-ó B-Zy-h-« NÀ-¨-bnð B-sI \-S-ó- I-cmÀ Cä-en-bn-se `q-I-¼ Zp-c-´-_m-[n-XÀ-¡v 535 an-ey¬ ]u-ïn-sâ k-lm-bw \ð-Ipó-Xv kw-_-Ôn-¨p-Å-XmWv. F-ómð Cu ^-ïv F-hn-sS \n-óv I-sï¯pw Fó-Xv kw-_-Ôn-¨v bm-sXm-cp Xo-cp-am-\-hpw C-Xph-sc ssI-sIm-ïn-«nñ.

2013 se _-Uv-P-änð 6.8 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-±\-hv h-cp-¯-W-sa-óm-Wv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b\pw bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saâpw B-h-iy-s¸-Sp-óXv. F-ómð `q-cn-`m-Kw Aw-K-cm-Py-§-fpw 2.8 i-X-am-\-¯nð Iq-Sp-Xð hÀ-²\-hv Aw-Ko-I-cn-¡n-sñ-óv hy-à-am-¡n I-fnªp. C-tXm-sS 2014 ap-Xð 2020 h-sc-bp-Å C-bp-hn-sâ Zo-À-LIm-e _-Uv-P-än-sâ Im-cy-hpw kw-i-b-¯n-embn. Cu am-kw A-h-km-\-am-Wv G-gv h-À-j-t¯-¡p-Å ZoÀ-LIm-e _-Uv-P-äv kw-_-Ôn-¨ NÀ-¨ \-S-¡p-ó-Xv. 2012se _-Uv-P-änð [-\¡-½n D-ïmb-Xv bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saâv {]-knUâv amÀ-«n jpð-kn-sâ ]n-Sn-¸p-tI-Sp-sIm-ïm-sW-óv {_-«o-jv I¬-kÀ-th-äo-hv Fw-C-]n-amÀ B-tcm-]n-¨p. 2012se C-bp _-Uv-P-äv 103 _n-ey¬ ]u-ïn-tâ-XmWv. I-gn-ª-hÀ-j-s¯ A-t]-£n¨v 1.9 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-²-\-hm-Wv h-cp-¯n-bn-«p-Å-Xv.

A-Sp-¯ 21 Zn-h-k-¯n-\p-Ånð 2013se _-UvP-äv kw-_-Ôn-¨v Aw-K-cm-Py-§-fp-am-bn [m-c-W-bn-se-¯m³ B-bn-sñ-¦nð bq-tdm-]y³ I-½oj-\v _-UvP-äv \nÀ-t±-i-§Ä ]p-\-]cn-tim-[n-t¡-ïn-h-cpw. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ km-¼¯n-I A-¨-S-¡w ]m-en-t¡-ï ka-bw A-Xn-{I-an-¨n-cn-¡p-I-bm-sW-óv I-gn-ª-Znh-kw {_n«-sâ {S-j-dn-bn-se ^n-\m³-jyð sk-{I«-dn ss{K-Kv ¢mÀ-¡v A-`n-{]m-b-s¸-«n-cpóp. ZoÀ-LIm-e _-Uv-P-änepw Aw-K-cm-Py-§-fp-sS hn-ln-X-¯nð hÀ-²\-hv h-cp-¯n-bn-«pïv. hÀ-²\-hv ]n³-h-en-¡m-¯ km-l-N-cy-¯nð _P-äv hotäm sN-¿p-sa-ó {_-«o-jv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq¬ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-cp-óp. \n-e-hnð U-¨v am-{X-am-Wv Im-a-dq-Wn-sâ hotäm `o-j-Wn-sb A-\p-Io-en-¨n-«p-Å-Xv.

2014þ 20 Im-e-L-«-t¯-¡p-Å _-Uv-P-äv bm-YmÀ-°y-¯n-\v \n-c-¡p-ó-X-sñ-óv Im-«n {_n-«\pw PÀ-½n-\nbpw {^m³-kp aS-¡w B-dv Aw-K-cm-Py-§Ä H-¸n-« I-¯v bq-tdm-]y³ bq-Wnb-\v k-aÀ-¸n-¨n-cpóp. F-ómð ap³ {]-knUâv \n-t¡m-fm-kv kÀ-t¡m-kn H-¸n-« I-¯v Aw-Ko-I-cn-¡p-ón-sñ-óv \n-e-hn-se {^-ôv {]-kn-U³-dv {^m³-kn-kv tlmf-ïv hy-à-am-¡n-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.