1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 8, 2012

temI-¯v G-ä-hpw Iq-Sp-Xð hm-l-\m-]-I-S-§Ä \-S-¡p-ó cm-Py-sa-óv Øm-\w C-´y-bv-¡v kz´w. tem-I-¯v \-S-¡p-ó hm-l-\m-]-I-S-§-fp-sS Bdn-semópw C-´y-bn-em-Wv \-S-¡p-ó-Xv. temI-¯v \-S-¡p-ó hm-l-\m-]-I-S-§-fn-se a-c-W \n-c¡pw C-´y-bn-em-Wv Iq-SpXð. hm-l-\m-]-I-S-§-fnð a-cn-¡p-ó ]¯n-sem-cmÄ C-´y-¡m-c-\m-sWópw temIm-tcm-Ky kwL-S-\ kw-L-Sn-¸n-¨ thÄ-Uv tk-^v-än tIm¬-^-d³-kn-se dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp.

\yq-kn-em³-Un-sâ X-e-Øm-\am-b shñnw-Kv-S-Wnð h-¨m-Wv temI-s¯ tdm-Uv kp-c-£m-hn-Z-Kv-²À H-ón-¨ thÄ-Uv tk-^v-än tIm¬-^-d³-kv \-S-óXv. temI-s¯ ap-gp-h³ hm-l-\-§-fp-sS F-®-¯n-sâ H-cp i-X-am-\w am-{X-am-Wv C-´y-bn-epÅ-Xv F-¦nepw tdm-Uv A-]-I-S-§-fp-sS F-®w Iq-S-ó-Xn-\v Imc-Ww tdm-Up-I-fp-sS tim-Nym-h-Ø-bm-sWópw dn-t¸mÀ-«v Nq-ïn-¡m-«p-óp.

C-´y³ kÀ-¡mÀ tdm-Up-I-fp-sS kp-c-£-bnð A-Sn-b-´n-c-am-bn C-Sp-s]-«n-sñ-¦nð Øn-Xn Iq-Sp-Xð h-j-fm-Ip-saópw k-t½f-\w ap-ó-dn-bn-¸v \ðIn. hm-l-\-§-fp-sS F-®w Ip-d-hm-bn«pw a-Wn-¡q-dnð i-cm-i-cn 14 t]-sc-¦nepw C-´y-bnð sImñ-s¸-Sp-óp-ïv. hm-l-\-s¸-cp-¸¯n-s\m-¸w tdm-Un-se ku-I-cy-§Ä hn-I-kn-¸n-¡m³ K-h¬-saâv ap³ssI F-Sp-¡-W-sa-óv temIm-tcm-Ky kw-L-S-\-bp-sS P\o-h B-Øm-\-am-¡n {]-hÀ-¯n-¡p-ó im-kv-{X-Ú³ tUm. a-Rv-Ppð tPm-jv-]pcn-b ]-d-ªp.

sF-Iy-cm-{ã k-`bpw C-´y³ tam-t«mÀ hm-l-\ h-Ip¸pw Iq-Sn tNÀ-óv sU-t¡Uv Hm-^v B-£³ Fó tdm-Uv kpc-£m ]²-Xn \-S-¸n-em-¡p-óp-ïv. ]-¯v hÀ-j-¯n-\p-Ånð tdm-Uv A-]-I-S-§Ä ]-Ip-Xn-bm-bn Ip-d-bv¡p-I F-ó-Xm-Wv C-Xn-sâ e-£yw. ss{U-hnw-Kv sse-k³-kv \ð-Ip-ó-Xn-\v ap³-]v {]-tXy-I ]-cn-io-e-\ -¢m-kp-I-fnepw aäpw ]-s¦-Sp-t¡-ï-Xpïv.

I-gn-ª H-cp hÀ-j-¯n-\n-sS tdm-Uv A-]-I-S-¯nð a-cn-¨-h-cp-sS F®w 1.43 e-£-amWv. temI-¯v G-ä-hpw Iq-Sp-Xð a-c-W-w \-S-¡pó-Xv tdm-Uv A-]-I-S-§Ä h-gn-bm-Wv. 2010ð tem-I-¯p-ïm-b A-]-I-S a-c-W-§-fp-sS F®w 5.1 Z-i-e-£-am-Wv. C-Xnð aq-ónð c-ïpw Að-¸w {i-²n-¨mð H-gn-hm-¡m-am-bn-cp-só-óv dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.