1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 29, 2013

{]W-bw X-I-cpó-Xv {]-h-Nn-¡m³ t^-kv-_p-¡n-\v km-[n-¡p-sa-óv ]T-\w. A-ta-cn-¡-bn-se tImÀ-Wð bq-Wn-th-gv-kn-än s{]m-^-k-dpw t^-kv-_p-¡v F³-ôn-\o-b-dp-am-Wv ]pXn-b hn-Zy I-ïp-]n-Sn-¨-Xv.

G-Xmïv 1.3 an-ey¬ t^-kv-_p-¡v s{]m-ss^-ep-I-fnð \-S¯n-b ]T-\-s¯-¯p-SÀ-óm-Wv t^-kv-_p-¡v Að-tKm-cn-Xw F-ó km-t¦-Xn-I hn-Zy sa-¨-s¸-« H-óm-sW-óv sX-fn-ªXv. C-{Xbpw t]-cnð \-S¯n-b ]T-\-¯nð-\n-óv B-cv B-cp-am-bn t{]-a-¯n-em-Ip-saópw B-scñmw ]n-cn-bp-sa-ómñmw A-dp]-Xv i-X-am-\w h-sc {]-h-Nn-¡m³ ]än.

c-ïp t]À X-½n-ep-Å _-Ô-¯n-sâ B-gw ]cn-tim-[n-¨m-Wv A-h-cp-sS _-Ô-¯n-sâ t]m-¡v F-t§m-«m-sW-óv I-sï-¯p-ó-Xv. H-cmÄ a-säm-cm-fp-sS s{]m-ss^ð F-{X X-h-W k-µÀ-in¨p, F-{X k-tµ-i-§Ä A-b¨p, F-{X N-S-§p-I-fnð H-ón-¨v ]-s¦-Sp-¯p F-ón§-s\ Nn-e Im-cy-§Ä ap³-\nÀ-¯n-bm-Wv {]-[m-\-ambpw \n-§Ä {]-W-b-¯nemtWm A-Ið-¨-bnemtWm F-óv ]cn-tim-[n-¡p-ó-Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.