1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 7, 2012

Iym³kÀ _m[n¨v NnInðkbnð Bbncns¡ Ignª i\nbmgvN hqÌdnð acWaSª DghqÀ shŨmenð tSman Np½mdnsâ `mcy tPmho\bpsS arXtZlw Cóse s]mXpZÀi\¯n\v h¨p.A´y ip{iqjIÄ¡v ^m. Ìo^³ sh«pIpgnbnð apJyImÀanIXzw hln¨p. ^m. tkmPn Hmen¡ð, ^m. tPmtam³ sXm½m\, ^m. kPn aebnð ]p¯³]pc, ^m. tPmk^v \cn¡pgn, ^m. sPbvk¬ Icn¸mbn , ^m. {_bm³ aIv ImÀsUen, ^m. hÀKokv a®tôcn FónhÀ klImÀanIcmbncpóp.

arXtZlw _p[\mgvN eï³ hnam\¯mhf¯nð \nóp \m«nð F¯n¡m³ Bhiyamb {IaoIc§Ä sNbvXn«pïv. DghqÀ ]bkv auïv ]Ånbnð hymgmgv¨ ihkwkv¡mcw \S¡pw. tPmhn\bpsS `À¯mhv tSman shŨenð, a¡fmb Bjvan, sPbvan Fónhcpw \m«nte¡p bm{X Xncn¡pw.

IqSpXð Nn{X§Ä¡v ChnsS ¢n¡v- sN¿pI

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.