1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 19, 2014

kph: ^nPnsb B[p\oIcn¡m³ C´y A¼Xpe£w tUmfÀ \evIpw. ^nPn ]mÀesaânð \S¯nb {]kwK¯nemWv tamUn C¡mcyw {]Jym]n¨Xv.

  ^nPnsb iàns¸Sp¯póXn\pw B[p\oIcn¡póXn\pw C´ybpsS ]¦mfn¯w Dïmbncn¡psaóv {][m\a{´n Dd¸p \evIn. CXn\mbn A¼Xpe£w tUmfÀ (30.9 tImSn cq]) [\klmbhpw {]Jym]n¨p. CXn\p ]pdsa hnhn[ taJeIfnembn Ggv tImSn tUmfdnsâ (432.74 tImSn cq]) hmbv]bpw \ðIpw.

  amdpó BtKmfamÀ¡än\v A\pIqeambn \o§pó ^nPnbpsS ]¦mfnbmIm³ C´y X¿msdSp¡pIbmWv. \nehnepÅ hyhkmb§Ä IqSpXð iàam¡m\pw bphm¡Ä¡pthïn ]pXnb Ahkc§Ä krãn¡m\pw C´ybpsS klIcWapïmIpsaópw tamUn Dd¸p \evIn.

  C´ybpw ^nPnbpw t]mepÅ cmPy§fnð {KmaoW hyhkmb§fmWv sXmgnehkc§Ä krjv-Sn¡pósXópw At±lw ]dªp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.