1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 13, 2014

Ip-Sn-tb-ä hn-cp-² \n-e-]m-Sp-I-fp-sS t]-cnð {]-kn-²\m-b bp-In-]v t\-Xm-hv \o-sKð ^-cm-Kv hoïpw {]-Xn-Iq-«nð. bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saâv Aw-Kam-b \o-sKð ^-cm-Kv {_-Êð-Ênð \n-óp-Å A-h-e³-kv D-]-tbm-Kn-¨v `m-cy-bv¡pw ap³-`m-cy-bv¡pw tPm-en k-¼m-Zn¨p-sIm-Sp-¯-Xm-bm-Wv B-tcm-]Ww. F-ómð B-tcm-]-W-§Ä hm-kv-X-h hn-cp-²-am-sW-ópw bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saâv Xn-c-sª-Sp-¸nð bp-In-]n-s\ Xm-d-Sn-¨p-Im-Wn-¡m-\p-Å {i-aw am-{X-am-Wv C-sXópw ^-cm-Kv B-tcm-]n-¨p.

bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saân-se tc-J-IÄ A-\p-k-cn-¨v \o-sKð ^-cm-Kn-\v B-sI A-ôv A-kn-Ìâp-am-cm-Wv D-ÅXv. C-Xnð H-cmÄ ^-cm-Kn-sâ PÀ-½³ `m-cybm-b {In-Ìo-\m-Wv. 30000 ]u-tïm-f-am-Wv i-¼fw. ap³ `m-cy-bm-b A-óm-s_ñm ^p-Å-dn\pw ^-cm-Kv X-sâ A-\p-N-c-hr-µ-¯nð \n-ba-\w \ðIn. ap³ bp-In-]v FwC-]n B-bn-cp-ó \n-¡n kn³-s¢-b-dm-Wv B-tcm]-Ww D-ó-bn-¨Xv. B-tcm]-Ww sX-äm-Wv F-óv sX-fn-bn-¡m³ kn³-s¢-bÀ ^-cm-Kn-s\ shñp-hn-fn¨p. ^-cm-Kp-am-bp-Å XÀ¡-s¯ Xp-SÀ-óv ]mÀ-«n hn-«p-t]m-b hy-àn-bm-Wv kn³-s¢-bÀ.

]mÀ-e-saânð h-¨v B-tcm-]-W-§Ä-¡v a-dp]-Sn ]-d-bm³ ^-cm-Kv Iq-«m-¡n-bnñ. F-ómð hm-kv-X-h hn-cp-²-am-b B-tcm-]-W-§-fm-Wv \n-¡n kn³-s¢-bÀ D-ón-bn-¡p-ó-sX-óv ^-cm-Kv {]-kv-Xm-h-\-bnð Nq-ïn-¡m«n. ]-{X-¡mÀ X-\n-s¡-Xn-tc hmÀ-¯-IÄ sa-\-bp-I-bm-sW-ópw ^-cm-Kv B-tcm-]n¨p. hÀ-j-§-fm-bn bp-In-]v Aw-Kam-b A-óm-s_ñm ^p-ÅÀ ]mÀ-«n-bp-sS D-]-tZ-i-Ibpw kv-]n³ tUm-Î-dp-am-Wv. 2008 ð ]mÀ-«n hn-« C-hÀ ]-»n-¡v dn-te-j³ hn-Z-Kv-²-bm-bn tPm-en sN-¿p-I-bm-bn-cp-óp. I-gn-ª hÀ-jw C-hÀ ]mÀ-«n-bnð Xn-cn-s¨-¯n-bn-cp-óp. F-ómð B-tcm-]W-§-tfm-Sv {]-Xn-I-cn-¡m³ A-óm-s_ñm ^p-ÅÀ X-¿m-dm-bnñ.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.