1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 16, 2013

amenbnse Ckv-emanI Xo{hhmZnIÄs¡Xnsc t\cn«pÅ Icbm{IaW¯n\v {^ôv tk\ X¿msdSp¡póXmbn dnt¸mÀ«v-.

Ignª Znhkw hnaXÀ ]nSns¨Sp¯ Zbv_men e£yam¡n {^ôv tk\bpsS 30 kmbp[ ssk\nIhml\§Ä \o¡w Bcw`n¨p. tk\sb klmbn¡m³ B{^n¡³ ssk\y¯nsâ BZybqWnäv _p[\mgvN F¯nt¨cpw.

Zbv_men ]nSns¨Sp¯ AópapXð {^ôv ssk\yw taJebnð thymam{IaWw \S¯pIbmWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.