1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 15, 2014

Km-Ôn-Pn-bp-sS aq-¯ a-I³ l-cn-emð Km-Ôn kz-´w a-Ifm-b a-\p-hn-s\ sN-dp-¸-¯nð _-em-Õw-Kw sN-bv-X-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp¯ð. aI-s\ Kp-W-tZm-jn¨p-sIm-ïv Km-Ôn-Pn X-só F-gpXn-b I-¯p-I-fn-em-Wv CXv kw-_-Ôn-¨ hn-h-c-§Ä D-Å-Xv. CXn-t\mS-Iw X-só hn-hm-Zw kr-ãn-¨ I-¯p-IÄ Cw-¥-ïnð A-Sp-¯-bmgv-N te-ew sN-¿pw. 1935 ð Km-Ôn-Pn a-I-\v F-gp-Xn-b-XmWv Cu aq-óv- I-¯p-I-fpw. Cw-¥-ïn-se t{jm-¸-j-bÀ Iu-ïn-bn-ep-Å ap-tÅm-¡v te-e-I-¼-\n-bm-Wv I-¯p-IÄ te-e-¯n-\v F-¯n-¡p-ó-Xv.

l-cn-emð Km-Ôn-bp-sS a-IÄ a-\p k-_Àa-Xn B-{i-a-¯n-se-¯n-b-t¸mÄ ]-d-ª Im-cy-§-fm-Wv I-¯n-ep-Å-Xv. ” a-\p F-tóm-Sv \n-só-Ip-dn-¨p-Å H-cp ]m-Sv Im-cy-§Ä ]-d-ªn-cpóp. F-«v h-b-Ên-\v ap³-]v \o Ah-sf _-em-Õw-Kw sN-¿-X-Xmbpw A-Xn-\v A-hÄ Nn-In-Õ tX-Sn-bn-cp-ó-Xmbpw F-tóm-Sv ]-dªp. \n-\-¡-dnbptam cm-Py-¯n-sâ kzm-X-{´y-t¯-¡mfpw \o-bp-ïm-¡p-ó {]-iv-\-§Ä F-só {]-bm-k-¯n-em-¡p-óp-ïv” Km-Ôn-Pn H-cp I-¯nð ]-d-bp-óp.

\o hy-`n-Nm-c-¯n-epw e-l-cn-bnepw ap-gp-In I-gn-bm-\m-Wv D-t±-in-¡p-ó-sX-¦nð A-Xv Xpd-óv ]d-bq F-ópw I-¯nð ]-d-bpóp. \o C§-s\ Po-hn-¡p-ó-Xn-t\-¡mÄ \n-sâ a-c-W-am-Wv B-{K-ln-¡p-ó-sX-óv a-säm-cp I-¯nð Km-Ôn-Pn F-gpXn. I-¯p-I-sfñmw Km-Ôn-Pn-bp-sS A-I-ó _-Ôp-¡-fnð \n-óm-Wv e-`n-¨-sXópw C-Xv ap³-]v ]p-d-¯p-hn-«n-«n-sñópw ap-tÅm-¡v I¼-\n ]-d-bpóp.

50000 ]u-ïv ap-Xð 60000 ]u-ïv h-sc-bm-Wv I-¯n-\v ap-tÅm-¡v I¼-\n {]-Xo-£n-¡p-ó hn-e. Km-Ôn Ip-Spw-_-¯nð A-Ñ\pw a-I\pw X-½n-ep-ïm-bn-cp-ó {]-iv-\-§fn-te-¡v hn-cð Nq-ïp-ó I-¯n-se hn-h-c-§Ä C-Xn-\v ap³-]v a-ämÀ¡pw A-dn-hp-ïm-bn-cp-ón-sñópw ap-tÅm-¡v I¼-\n ]p-d-¯n-d¡n-b {]-kv-Xm-h-\-bnð ]-d-bp-óp.

AÑ-s\ t]m-se Cw-¥-ïnð t]m-bn ]Tn-¨v t]-sc-Sp-¯ H-cp h-¡oð B-I-W-sa-óm-bn-cp-óp l-cn-emð Km-Ôn-bp-sS B-{Klw. F-ómð kzm-X-{´y-ka-cw sIm-Sp-¼n-cn sIm-ïn-cn-¡p-ó k-ab-¯v kz-´w a-I³ Cw-¥-ïnð ]Tn-¡m³ t]m-Ip-ó-Xn-s\ Km-Ôn-Pn F-XnÀ¯p. C-tXm-sS Ip-Spw-_-¯n-\v F-Xncm-b l-cn-emð 1911 ð Ip-Spw-_-s¯ X-Ån-¸-d-bp-I-bpw Km-Ôn-Pn-bp-am-bp-Å ]nW-¡w Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h³ sIm-ïp-\-S-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-óp.

Km-Ôn-Pn-bp-am-bn _-Ô-s¸-« A-]qÀ-Æ-am-b 50 h-kv-Xp-¡fpw ap-tÅm-¡v I¼-\n te-e-¯nð sh-bv-¡p-ópïv. sa-bv 27 \v \-S-¡p-ó te-e-¯nð Km-Ôn-Pn-bp-sS A-]qÀ-Æ Om-bm-Nn-{X§Ä, P-bn-enð I-gn-bp-ó s\-lv-dp-hn-\v hn-P-b-e-£v-an ]-Þn-äv F-gpXn-b I-¯p-IÄ F-ón-hbpw te-e-¯n-\pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.