1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 13, 2014

]mNI hmXI knenïdn\pw Uoken\pw F® I¼\nIÄ hne hÀ[n¸nt¨¡psaóv dnt¸mÀ«v. knenïdn\v 70 cq] apXð 110 cq] hsc hne hÀ[n¸n¡m\mWv I¼\nIfpsS BtemN\. k_vknUn knenïdpIfpsS F®w 12 Bbn tI{µkÀ¡mÀ DbÀ¯póXnt\msSm¸w hne hÀ[\bpw F® I¼\nIÄ {]Jym]n¡pw.

hn]Wnbnð Uokð hne cïv cq] hsc DbÀtó¡pw. amk¯nð 50 ss]km \nc¡nð hne DbÀ¯m³ tI{µkÀ¡mÀ F® I¼\nIÄ¡v t\cs¯ A\paXn \ðInbncpóp. Fómð temIvk` sXcsªSp¸n\v ap¼mbn F® I¼\nIÄ HäbSn¡v hne DbÀ¯psaó hmÀ¯IfmWv ]pd¯phcpóXv.

k_vknUn knenïdpIfpsS F®w hÀ[n¸n¡pótXmsS tI{µ¯n\v 5,800 tImSn cq]bpsS A[nI _m[yX DïmIpw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.