1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 13, 2014

A-Sp-¯ 24 a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð Km-k-bp-sS h-S-¡³ {]-tZ-iw I-c-amÀ-¤w A-{I-an-¡p-sa-óv C-{km-tbð tk-\-bp-sS ap-ó-dn-bn¸v. Km-kn-bn-se ]-e-kv-Xo-\n-IÄ kz-b-c-£-bv-¡m-bn \-K-c-w hn-S-W-saópw C-{km-tbð ssk\n-I h-àm-hv {_n-tK-Un-bÀ P-\-dð tam-«n Að-tam-kv ap-ó-dn-bn-¸v \ðIn. C-{km-tbð ssk-\yw C-{km-tb-en-tâbpw Km-k-bp-tSbpw A-XnÀ-¯n-bn-se-¯n-bn-«p-sïópw G-Xp- k-a-bhpw I-c-amÀ-¤w B-{Ia-Ww D-ïm-tb-¡m-sa-ópw C-{km-tbð ssk\yw A-dn-bn-¨p.

C-Xn-\n-sS C-{km-tbð thym-am-{I-a-W-¯nð a-cn-¨-h-cp-sS F-®w 140 B-bn D-bÀ-óp. I-gn-ª Znh-kw Km-k-bn-se t]m-eo-kv ta-[m-hn-bp-sS ho-Sn-\v t\-sc \-S¯n-b t_mw-_m-{I-a-W-¯nð k-ao]-s¯ apÉow ]-Ånbpw X-IÀ-ón-cpóp. kw-`-h-¯nð 18 t]À a-cn-¡p-I-bpw 50 Hm-fw t]À-¡v ]-cp-t¡ð-¡p-Ibpw sN-bv-Xp.A-{I-a-W-¯nð a-cn-¨-h-cnð Iq-Sp-Xepw kv-{Xo-Ifpw Ip-«n-I-fp-am-Wv.

l-am-kv tdm¡-äv A-{Ia-Ww \-S-¯p-óp-sï-¦n-epw C-{km-tb-enð C-Xph-sc B-f-]m-b-samópw dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-«nñ. A-ôp Zn-h-k-¯n-\n-sS G-I-tZ-iw A-dp\q-tdm-fw tdm-¡-äp-I-fm-Wv l-am-kv C-{km-tbð e-£y-am-¡n sXm-Sp-¯p-hn-«Xv. C-{km-tb-en-sâ an-sskð {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\am-b A-b¬ tUmw D-]-tbm-Kn-¨v tdm-¡-äp-IÄ e-£y-Øm-\¯vv F-¯p-ó-Xn-\v ap³-t] C-{km-tbð X-IÀ-¯p-I-f-bp-I-bm-Wv sN-¿p-ó-Xv.

C-{km-tbð \-K-cam-b sSð A-ssh-hn-te-¡v l-am-kv tdm¡-äv A-{Ia-Ww \-S-¯pó-Xv h-S-¡³ Km-k-bnð \n-óm-sW-ópw A-Xn-\m-em-Wv C-hn-tS-¡v ssk-\n-I-\o-¡w \-S-¯p-ó-sX-óp-am-Wv C-{km-tbð hn-i-Zo-I-cWw. C-Xn-\n-sS km-[m-c-W-¡mcm-b B-fp-IÄ-¡v tað \-S-¯p-ó t_mw-_m-{I-aW-s¯ A-]-e-]n-¨v bp-F-ópw tem-I-cm-{ã-§fpw cwK-¯v F-¯n-bn-«pïv. F-ómð A-´m-cm-{ã k-½À-±-§Ä-¡ hg-§n l-am-kn-s\-Xn-tc-bp-Å \-S]-Sn A-h-km-\n-¸n-¡n-sñ-óv C-{km-tbð {]-[m-\-a{´n s_-ô-an³ s\-X-\ym-lq A-dn-bn¨p. l-am-kv B-cm-[m-\m-e-b-§-fnepw aäpw h³-tXm-Xnð B-bp-[-tiJ-cw H-fn-¸n-¨v h-¨n-«p-sï-ópw `q-an-¡-Sn-bnð Xp-c-¦-§fpw aäpw \nÀ-½n¨p-sIm-ïv P-\-§-fp-sS Po-h³ A-]-I-S-¯n-em-¡p-I-bm-Wv sN-¿p-ó-sXópw C-{k-m-tbð B-tcm-]n¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.