1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 7, 2013

-ssI¸pg- tPm¬ amXyp

_Àen³: PÀa\nbpw {^m³kpw X½nð _p[\mgvN sshIn«v {^m³knð \Só kulrZ ^pSvt_mÄ aÕc¯nð PÀa\n¡p hnPbw. 2þ1 tKmfpIÄ¡mWv PÀa\n {^m³kns\ ]cmPbs¸Sp¯nbXv.

26 hÀj¯n\p tijw BZyambn«mWv PÀa\n¡v {^m³knsâ tað Hcp hnPbw t\Sm³ IgnªXv. BZy ]IpXnbpsS- 44þmw an\nänð {^m³kv BZy tKmÄ t\Sn.

Fómð cïmw ]IpXnbnð 51þmw an\nänð PÀa\nbpsS tXmakv apÅÀ tKmÄ Xncn¨Sn¨tXmsS Ccp SoanIfpw ka\nebnembn. XpSÀóv s]mcnª t]mcm«ambncpóp 74þmw an\nänð PÀa\nbpsS-tJZncm {^m³knsâ tKmÄ hebw Nen¸n¨v cïmw tKmÄ t\Sn. Cu tKmÄ PÀ-a\nsb hnPb¯nse¯n¨p. CXphsc Dïmbncpó Bi¦bpw Hgnhmbn.

IfnImWm³ Nm³keÀ AwKe saÀ¡epw, {^m³kv {]knUâpw Ifn¡f¯nð F¯nbncpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.