1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 27, 2012


A_n ]mdbnð
sImtfm¬: t¥m_ð aebmfn Iu¬knð (PnFwkn) PÀa³ s{]mhn³kv hmcm´y skan\mÀ \S¯póp. \hw_À 30 apXð Unkw_À 3 hsc UyqkðtUmÀ^n\Sp¯pff shÀ½³kv ImÀl³ bq¯v tlmÌenð h¨mWv ]cn]mSn.

HmKÌnð Hmbkv ImÀl\nð \S¡m\ncn¡pó {]hmkn bqtdm]y³ kwKa¯nsâ aptómSnbmbmWv skan\mÀ kwLSn¸n¡póXv. k®n theq¡mc³, tUm¬ ]d¸Ån, BâWn k¡dnb, A¸¨³ N{µ¯nð FónhÀ skan\mdn\p t\XrXzw \ðIpw. t¥m_ð aebmfn Iu¬knð bptdm¸v hn`mKw sNbÀam³ t]mÄ tKm]pc¯n¦ð ]cn]mSn DZvLmS\w sN¿pw. hnhn[ skan\mdpIÄ, NÀ¨m¢mkpIÄ, Iem]cn]mSnIÄ XpS§nbh aqóp Znhk§fnembn \S¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.