1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 31, 2013

ku-µ-cyhpw B-tcm-Kyhpw D-Å cm-{ão-b-¡mÀ Xn-c-sª-Sp-¸nð hn-P-bn-¡m³ km[y-X Iq-Sp-X-em-Wv F-óv ]T\w. F-Xn-cm-fn-I-sf-¡mÄ ku-µ-cyhpw B-tcm-Ky-hpw D-Å cm-{ão-b-¡mÀ-¡v P-\-§-fp-sS ]n´p-W th-K-¯nð t\-Sn-sb-Sp-¡m³ km-[n-¡p-sa-óm-Wv A-ta-cn-¡-bn-se Acn-tkm-W bq-Wn-th-gv-kn-än \-S¯n-b ]T-\-¯nð I-sï-¯n-b-Xv.

Im-gv-N-bnð kp-µ-c-\m-bn-cn¡p-I Fó-Xv B-tcm-Ky-ap-Å-Xn-sâ e-£-W-am-bn s]m-Xp-th hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-sa-óv ]T-\-§Ä kq-Nn-¸n-¡p-óp. 1960 se A-ta-cn-¡³ {]-knUâv Øm-\-t¯-¡ \-S-ó I-Sp-¯ a-Õ-c-¯nð tPm¬ F-^v sI-ó-Un, dn-¨mÀ-Uv \n-Ivk-sW ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯n-b-Xn-sâ Im-c-W-am-Wv Acn-tkm-W bq-Wn-th-gn-kv-än ]cn-tim-[n-¨-Xv.

]pXn-b I-ïp-]n-Sp-¯w A-\p-k-cn-¨v sIó-Un \n-I-vk-sW ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯nb-Xv hn-i-Zo-I-cn-¡m³ km-[n-¡p-sa-óv Acn-tkm-W bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp. tcm-K-§Ä `-cW-s¯ Im-cy-am-bn _m-[n¡pw F-ó hn-izm-kw thm-t«-gv-kn-\p-sï-óv ]T-\-§Ä ]-d-bp-óp.

tPm¬ F-^v sI-ó-Un Xn-c-sª-Sp-¸v {]-Nm-c-W-¯n-sâ `m-K-am-bp-Å Sn-hn Un-t_-än-\v F-¯n-b-t¸mÄ kp-µ-c-\mbpw B-tcm-Ky-hm-\mbpw Im-W-s¸-«-Xm-bn K-th-j-IÀ Nq-ïn-¡m-«p-óp. F-ómð \n-Iv-k¬ BI-s« B-sI £o-Wn-X-\m-bn hn-f-dn-bm-Wv Un-t_-än-s\-¯n-b-Xv. Cu-sbm-cp kw`-hw Iym-s¼-bv-sâ kz-`m-hw X-só am-än-b-Xm-bn K-th-j-IÀ Nq-ïn-¡m-«póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.