1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 12, 2013

Xn-c-sª-Sp-¸nð thm-«v sN-¿m³ kp-{]ow-tIm-SXn-bp-sS {]-tXy-I A-\pa-Xn hm-§n C-ä-en-bn-te-¡v t]m-b I-Sð-sIm-e–t¡-kv {]-Xn-Ifm-b \m-hn-IÀ C-´y-bn-te-¡v a-S-§nñ. a-do-\pI-sf C-\n C-´y-bn-te-¡v A–b-t¡-sï-óm-Wv C-ä-en-bp-sS Xo-cp-am\w. kw-`-h-¯nð \n-b-tam-]-tZ-iw tX-Sp-sa-óv tI-{µ kÀ-¡mÀ hy-à-am-¡n-bn-cn-¡póp. C-ä-en-bp-am-bn NÀ-¨ \-S-¯p-sa-óv {]-[m-\-a-{´nbpw hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv. 2012 s^-{_-p-h-cn-bn-em-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zam-b kw`-hw \-S-óXv. I-Sð sIm-Å-¡m-cm-sW-óv sX-än-[-cn-¨v sImñ-¯v \nópw a-Õy-_-Ô-\-¯n-\v t]m-b t_m-«n-\v t\-sc C-äm-en-b³ a-do-\p-IÄ sh-Sn-bp-XpÀ-¡p-I-bm-bn-cp-óp. C-Xnð c-ïv a-Õy-sXm-gn-em-fn-IÄ sImñ-s¸«p. tI-c-f-Xoc-¯v sh-¨v \-S-ó kw-`-h-¯nð tI-c-f s]m-eo-kv \n-e-]m-Sv i-à-am-¡n-b-tXm-sS C-´ybpw C-ä-enbpw X-½n-ep-Å \-bX-{´ {]-iv-\-am-bn C-Xv h-fÀóp. BZyw tI-{µ kÀ-¡mÀ a-do-\p-IÄ-¡v A-\p-Iq-e-am-b \n-e-]m-sS-Sp-¡m³ {i-an-¨n-cpóp. F-ómð tI-c-f kÀ-¡m-cn-sâ IÀ-¡-iam-b \n-e-]m-Sp-IÄ aqe-amWv  tI-{µ kÀ-¡m-cn-\v ]n³-hm-t§-ïn h-ó-Xv.

CäenbpsS \bX{´ {]Xn\n[ntbmSv cmPyw hnScpsXópw ØnXnKXnIÄ C´y B{Kln¡póXpt]mse kahmb¯nð F¯n¡Wsaópw \nÀt±iw \evIn. bptdm¸nb³ bpWnb³ Cäenbv¡v A\pIqeamb \ne]mSmWv kzoIcn¨ncn¡póXv.

C´ypsS \ne]mSv icnbmtWm? \n§fv¡pw {]XnIcn¡mw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.