1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 7, 2014

Cu bq-tdm-]y³ Xn-c-sª-Sp-¸nð bp-In-]v ]mÀ-«n-bv-¡v thm-«p-sN-¿p-ó-h-cnð ]-Ip-Xn-bn-e-[n-Iw thm-«À-am-cpw ^-cm-Kn-s\ ssI-hn-Sn-sñ-óv A-`n-{]m-b kÀ-tÆ dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp. {_n-«o-jv C-e-£³ Ì-Un \-S¯n-b kÀ-tÆ-bn-em-Wv ]-Ip-Xn-bn-e-[n-Iw bp-In-]v thm-«-À-amcpw s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸nð ^-cm-Kn-s\ X-só ]n-´p-W-bv-¡p-sa-óv I-sï-¯n-bXv. ap³-]v \-S¯n-b A-`n-{]m-b-kÀ-tÆ-I-fnð bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\n-te-¡v \-S-¡p-ó sX-c-sª-Sp-¸nð ^-cm-Kv ap³-Xq-¡w t\-Sp-sa-¦n-epw sh-Ìv-an-\n-Ì-dn-te-¡v \-S-¡p-ó sX-c-sª-Sp-¸nð ]n-óm-¡w t]m-bn-cpóp. C-Xn-\v hn-cp-²-am-Wv ]pXn-b kÀ-tÆ-^-ew.

]pXn-b I-W-¡p-IÄ A-\p-k-cn-¨v bp-In-]v ]mÀ-«n-bp-sS Aw-K-Xz-¯nepw h³ hÀ-²\-hv tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. bp-In-]v ]m-À-«n \n-¡v s¢-¤n-sâ en-_-dð sU-tam-{Im-än-Iv ]mÀ-«n-sb a-dn-I-S-¡m³ A-[n-I-ka-bw th-ïn-h-cn-sñ-óm-Wv dn-t¸mÀ-«pIÄ.\n-e-hnð en-_-dð sU-tam-{Im-än-Iv ]mÀ-«n-bv-¡v 44,000 Aw-K-§-fm-Wv D-ÅXv. F-ómð bp-In-]v ]mÀ-«p-bp-sS Aw-KXzw C-Xp-h-sc 37,000 I-hn-ªn-«pïv. bp-In-]v ]mÀ-«n-bnð Aw-KXzw F-Sp-¡m-\p-Å ^-cm-Kn-sâ B-lzm-\w C-t¸m-gpw cm-Py-¯n-sâ hnhn-[ `m-K-¯p-Å B-fp-IÄ kzo-I-cn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sW-óv ]mÀ-«n-bp-sS I-½yq-Wn-t¡-j³ U-b-d-ÎÀ ]m-{SnIv Hm ^v-fn³ ]-d-ªp.

1963 ap-Xð {_n-«-\n-se thm-s«-Sp-¸v hn-i-Ie-\w sN-¿p-ó A-¡m-Z-an-Iv bq-Wn-äm-Wv {_n-«o-jv C-e-£³ ÌUn. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ sX-c-sª-Sp-¸nð 17 i-X-am-\w thm-«-À-amÀ bp-In-]v ]mÀ-«n-bv-¡v thm-«p-sN-¿p-sa-óv hy-à-am-¡n-bn-«pïv. C-h-cnð 11 i-X-am-\hpw A-Sp¯ s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸nepw bp-In-]v ]mÀ-«n-sb ]n-´p-W-bv-¡p-sa-óv A-dn-bn¨p. F-ómð I-gn-ª bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ Xn-c-sª-Sp-¸nð 16.5 i-X-am-\w thm-«À-amÀ bp-In-]v ]mÀ-«n-bv-¡v thm-«v sN-bv-X-t¸mÄ I-gnª s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸nð Cu thm-«À-am-cnð 3.1 i-X-am-\w am-{X-am-Wv ^-cm-Kn-sâ ]mÀ-«n-bv-¡v thm-«v sN-bv-X-Xv.

h-cm-\n-cn-¡pó s]m-Xp-sX-c-sª-Sp-¸n-\v ap³-]v bp-sI-bp-sS cm-{ão-b Nn{Xw am-dn-a-dnbpw F-ó-Xn-sâ hy-àam-b kq-N-\-I-fm-Wv A-`n-{]m-b-kÀ-tÆ^-ew \ð-Ip-ó-sX-óv bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v am-ô-Ì-dn-se s{]m-^-kdpw _n-CF-kv tIm U-b-d-Î-dpam-b s{]m-^-kÀ sP-bv³ {Ko³ Nq-ïn-¡m«n. C-bp d-^-d-ï-¯nð 44 i-X-am-\w thm-«-À-amÀ C-bp D-t]-£n-¡-W-sa-óv thm-«v sN-¿p-t¼mÄ 40 i-X-am-\w thm-«-À-amÀ C-bp-hnð X-só Xp-S-c-W-sa-óv thm-«p-sN-¿p-sa-ópw kÀ-tÆ ^-ew hy-à-am-¡póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.