1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 19, 2014

{_n-«o-jv kÀ-¡m-cn-sâ slð-]v Sp _-bv `-h-\ hm-bv-]m ]²-Xn ]n³-h-en-t¨-¡p-sa-óv D-]-{]-[m-\-a{´n \n-¡v s¢Kv. kÀ-¡m-cn-sâ `-h-\ hm-bv-]m ]²-Xn cm-Py-¯n-sâ km-¼-¯n-I kp-c-£-bv-¡v `o-j-Wn-bm-sW-ó _m¦v Hm-^v Cw¥-ïv sN-bÀ-am-sâ {]-kv-Xm-h-\-bv-¡v ]n-óm-se-bm-Wv s¢-Kn-sâ {]-kv-Xm-h-\-bpw h-ón-cn-¡p-ó-Xv.

{_n-«-Wnð Xm-a-k-¡m-À-¡v B-h-iy-¯n-\p-Å ho-Sp-IÄ \nÀ-½n-¡-s¸-Sp-ón-sñ-ó _m-¦v K-hÀ-W-dp-sS {]-kv-Xm-h-\-bv-¡v {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dqWpw D-]-{]-[m-\-a{´n amÀ-¡v ImÀ-sWbpw ]n-´p-W¨p. ImÀ-sW-bp-sS A-`n-{]m-bw \q-dp i-X-am-\hpw i-cn-bm-sW-óm-Wv C-cp-hcpw {]-Xn-I-cn-¨-Xv.

kÀ-¡m-cn-sâ `-h-\ hm-bv-]m ]-²-Xnbm-b slð-]v Sp _-bv A-h-X-cn-¸n-¨-Xn-\v ]n-óm-se `-h-\ hn-]-Wn-bn-ep-ïmb-Xv h³ hn-e hÀ-²-\-hmWv. km-[m-c-W h-cp-am-\-¡mcm-b B-fp-IÄ-¡v ho-sS-ó kz-]v-\w km-£m-Xv-¡-cn-¡m³ ]-äm-¯ X-c-¯n-em-Wv ho-Sn-sâbpw Ø-e-¯n-sâbpw hn-e bp-sI-bnð D-S-\o-fw D-bÀ-ó-Xv.

bp-sI-bp-am-bn Xm-c-Xayw sN-¿p-t¼mÄ Iym-\-U-bnð \nÀ-½n-¡-s¸-Spó-Xv C-c-«n-bnð A-[n-Iw ho-Sp-I-fmWv. bp-sI- ]u-c-òmÀ-¡v ]pd-sa Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ Iq-Sn Xn-§n \nd-ªv bp-sI-bn-te-¡v F-¯n-b-tXm-sS Xm-a-kn-¡m³ C-Sw In-«m-¯ Øn-Xn-bmWv. {Km-a {]-tZ-i-§-fnepw aäpw Ø-ew e-`y-am-sW-¦nepw ho-Sp-IÄ Cñ. \-K-c {]-tZ-i-§-fn-em-Wv ho-Sp-IÄ ap-gp-h\pw tI-{µo-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv. F-ómð e-ï³ t]m-ep-Å hen-b \-K-c-§-fnð ho-Sn-sâ i-cmi-cn hn-e \m-ev e-£w ]u-ïmWv. km-[m-c-W-¡m-c\m-b H-cmÄ-¡v Xm-§m³ ]-äm-¯ hn-e-bm-Wn-Xv.

Cu {]-Xn-Iq-e km-l-Ncyw H-gn-hm-¡p-ó-Xn-\m-Wv slð-¸v Sp _-bv t]m-ep-Å ]-²-Xn-IÄ ]n³-h-en-¡m³ kÀ-¡mÀ Nn-´n-¡p-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.