1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 18, 2013

sIm-¨n:a-e-bm-fnI-sf e-£y-an-«v IqWp-t]m-se ap-f-¨p-h-cp-ó ssl-sS-Iv s]¬-hm-Wn-`-tI-{µ-§-fn-te-¡p-Å A-t]-£-I-fn-te-sdbpw hn-tZ-i-¯p-\n-ópw. ssl-sS-Iv s] se-jÀ Ivf-ºp-I-fn-sebpw {^-ïv-jn-]v Ivf-ºp-I-fp-sSbpw t]-cnð \-S-¡pó ssl-sS-Iv s]¬-hm-Wn-` kw-L-§-fn-te-¡v A-t\z-j-W-hp-am-bn F-¯p-ó-Xnð A-[n-Ihpw {]-hm-kn-I-fm-sW-óv t]m-eo-kv ]-d-bpóp. CâÀ-s\-änð cq-]-s¸-Sp-ó se-jÀ {^-ïv-jn-]v Ivf-_v Iq-«m-bv-a-I-fm-Wv s]¬-hm-Wn-`-¡m-cp-sS ]pXn-b Xm-h-f-am-bn am-dp-óXv. sa-bnðþ^o-sa-bnð Fkv-tImÀ-«p-IÄ F-ó t]-cn-epÅ ssk-äp-Ifpw s]¬-hmWn-` kw-L-¯n-sâ ]pXn-b Xm-h-f-§-fmWv.

^vfm-äp-I-fnepw A-¸mÀ-«v-saâp-I-fnepw H-Xp-§n \n-ón-cp-ó s]¬-hmWn-` kw-L§Ä s]m-eo-kn-sâ IÀ-i-\am-b C-S-s]-S-epI-sf Xp-SÀ-óm-Wv ssl-sS-¡m-bn am-dn-bXv. sN-ssó-bn-epw _mw-Kvfq-cnepw \nóp v{]-hÀ-¯n-¡-s¸-Spó ssk-äp-I-fm-Wv C-h-sbñmw. se-jÀ Ivf-º-n-te¡pw {^-ïv-jn-]v Ivf-ºn-te¡pw kzmK-Xw F-ó t]-cnð sSen-t^m¬ \-¼-dp-Ifpw C sa-bnð A-{U-kvkp-Ifpw \ð-In-bm-Wv C¯-cw kw-L-§Ä s]¬-hm-Wn-`w \-S-¯p-ó-Xv. Nn-e ]-{X-am-[y-a-§-fnepw C¯-cw {^-ïv-jn-]v Ivf-ºpI-sf ]-än-bp-Å ]-c-ky-§Ä h-cm-dpïv. Cu t^m¬ \-¼-dnð _-Ô-s¸-Spó-h-tcm-Sv G-sX-¦nepw \yq P-\-td-j³ _m-¦nð X-§Ä ]-d-bp-ó A-¡u-ïp-I-fnð ]-Ww A-S-bv-¡m-\m-Wv C-hÀ B-h-iy-s¸-Sp-I. 5000 cq-] ap-Xð 15000, 2000 cq-]-h-sc-bp-Å Im-ä-K-dn-bn-em-Wv Aw-K-Xz \n-c¡v. kv-IqÄ tIm-tfPv hn-ZymÀ-°n-\n-IÄ, s{]m-^-j-W-ep-IÄ hn-hm-l-tam-Nn-Xcm-b kv-{Xo-IÄ F-ón-h-cp-am-bn N-§m-¯w IqSp-I F-óv {]-tem-`n-¸n-¨mWv Cu ssk-äp-IÄ ]-ckyw \ð-Ip-óXv. A-¡u-ïnð ]-Ww AS-¨v I-gn-ªmð C-hÀ \n-cv-t±-in-¡p-ó Øe-¯v F-¯m-\m-Wv \-½-tfm-Sv ]-d-bp-I. A-hn-sS-bp-Å kp-c-£n-Xam-b tI-{µ-§-fnð s]¬-hmWn-` kw-L-¯n-se-kv-{Xo-IÄ Im-¯n-cn-¡p-óp-ïm-Ipw. 20000 hpw 25000 hpw \ð-Ip-ó-hÀ-¡v B-Uw-_-c ^vfm-äp-I-fn-em-Wv kv-{XoI-sf GÀ-¸m-Sm-¡p-óXv. H-cp X-h-W ]-Ww AS-¨v C-h-cp-am-bn _-Ô-s¸-«v I-gn-ªmð D-S-³ X-só C-h-cp-sS t^m¬ \-¼dpw A-¡u-ïv \-¼dpw am-dpw. ]n-só a-säm-cp \-¼-dnepw a-säm-cp _m-¦v A-¡u-ïn-ep-am-bn-cn¡pw C-h-cp-sS {]-hÀ-¯-\w.

C-Xn-sâ t]-cnð h³ tXm-Xn-ep-Å X-«n-¸p-Ifpw A-c-t§-dp-óp-sï-óv s]m-eo-kv ]-d-bpóp. Nn-e \-¼-dp-I-fnð _-Ô-s¸-Sp-t¼mÄ ]-Ww A-S-bv-¡m³ ]-d-bp-Ibpw A-Xn-\v ti-jw Xn-cn-sI hn-fn-¡p-t¼mÄ \¼À Hm-^v sN-bv-X-Xmbpw Im-W-s¸-Sp-Ibpw sN-¿pw. C-¯-c-¯nð ]-Ww t]m-b-hÀ \n-c-h-[n-bp-sï-¦nepw \m-W-t¡Sv HmÀ-¯v Bcpw ]pd-¯v ]-d-bm-dnñ. ]-e-t¸mgpw Cu \-¼-dne-¡v hn-fn-¡p-t¼mÄ BZyw tIÄ¡p-I kv{Xo i-_vZ-am-bn-cn-¡pw. Cw-Kvfo-jv A-S-¡-ap-Å `m-j-IÄ H-gp-t¡m-sS kw-km-cn-¡p-ó kv-{Xo-I-fm-bn-cn¡pw C-S-]m-Sp-Im-sc Ip-Sp-¡p-óXv. C-h-cp-sS hm-¡p-I-fnð ab-§n ]-Ww A-S-bv-¡p-ó-hÀ ]-Whpw t]m-bn am-\hpw t]m-bn F-ó A-h-Ø-bn-em-Ipw. ^o-sa-bnð Fkv-tImÀ-«v kÀ-Æo-kv F-ó t]-cn-ð C-S-]m-Sp-Im-cnð \n-ópw h³ Xp-I ]n-gn-sª-Sp-¡p-ó sk-Iv-kv dm-¡-äp-IÄ th-sd-bp-apïv. A-ôv Zn-h-khpw H-cm-gv-N-bp-am-bp-Å ]m-t¡-Pp-I-fm-Wv C-hÀ C-S-]m-Sv-ImÀ-¡v \ð-Ip-óXv. C-Xn-\v 25000 hpw 50000 hp-sam-s¡ \ð-tI-ïn h-cpw. _mw-Kvfq-cnð \nópw apw-ss_-bnð \nópw F-¯n-¡p-ó s]¬-Ip-«n-I-fm-Wv Iq-Sp-Xepw ^o-sa-bnð Fkv-tImÀ-«v kÀ-Æo-kn-\p-Å-Xv. s\-änð s]¬-Ip-«n-I-fp-sS t^m-t«m-IÄ \ð-In B-h-iy-¡mÀ-¡v C-jvS-apÅ-Xv Xn-c-sª-Sp-¡mw. Iq-Sp-Xð ku-µ-cy-ap-Å s]¬-Ip-«nI-sf Xn-c-sª-Sp-¡p-t¼mÄ Iq-Sp-Xð Xp-I \ð-I-W-sa-óv am-{Xw. h³In-S _n-kn-\-kvkp-Imcpw Sq-dn-Ìp-I-fm-Wv C¯-cw kw-L-§-sf B-{i-bn-¡p-óXv. C-S-]m-Sp-ImÀ hn-{i-a-¯n\pw hn-t\m-Z-¯n-\p-am-bn t]m-Ip-ó Ø-e-§-fnð C-hÀ s]¬-Ip-«nI-sf Iq-sS A-b-bv-¡pw. H-cm-gv-N-t¯-¡v 50000 cq-]-bnð A-[n-I-am-Wv H-cp s]¬-Ip-«n-¡mbn Cu-Sm-¡p-I. C-Xnð 25000 s]-¬-hmWn-` kw-L-¯n\pw _m-¡n s]¬-Ip-«n-¡p-am-bn-cn-¡pw.

A-\y cm-Py-§-fnð \n-óv F-¯p-ó Sq-dn-Ìp-IÄ C-¯-c-¯nð s]¬-Ip-«nI-sf sImïp-t]m-Im-dp-ïv. kw-Øm-\-¯n-\v ]p-d-t¯-¡v s]m-eo-kv A-t\zj-Ww hym-]n-¸n-¨mð am-{X-ta C¯-cw sk-Iv-kv dm-¡-äp-I-fp-sS th-cp-IÄ I-ïp-]n-Sn-¡m³ I-gnbq. ssk-äpIÄ HmÀ-¸-td-äv sN-¿pó-Xv kw-Øm-\-¯n-\v ]pd-¯v \n-óp-am-Wv F-óp am-{X-añ t^m¬ \-¼-dp-Ifpw kw-Øm-\-¯n-\v ]p-d-¯p-Å-h-bm-bn-cn-¡pw. ]-e-t¸mgpw C-h hym-P t]-cn-se-Sp-¯ I-W-£-\p-am-bn-cn-¡pw. AXp-sIm-ïv X-só s]m-eo-kn-\v Ch-sc I-sï-¯m³ _p-²n-ap-«mWv. C¯-cw \-¼-dpI-sf Ip-dn¨pw ssk-äpI-sf Ip-dn¨pw hnh-cw e-`n-¨mð A-t¸mÄ X-só s]m-eo-kn-s\ A-dn-bn-¡-W-sa-óm-Wv h-Ip-¸n-se D-ó-X D-tZym-K-ØÀ ]-d-bp-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.