1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 13, 2012

hÀ-Ko-kv ]-ªn-¡m-c³

I-gn-ª sk-]v-äw-_-dn-em-bn-cp-óp Uð-ln ssl-t¡mS-Xn kp-{]-kn-² kznÊvv ^mÀ-a-kn-¡-¼-\nbmb F.Holfmann-La Roche ltd bp-sS C-´y³ ^mÀ-a-kn-¡-¼-\nbm-b Nn-¹m en-an-ä-Un-\v F-Xn-cm-bp-Å H-cp tI-kv X-Ån-¡-f-ªXv. Nn-¹m Dð-]m-Z-\ D-S-a-Øm-h-Im-i-§Ä Øm-]n-¨p-I-gn-ª XmÀsN-h F-óp t]-cp-Å AÀ-_p-Z-Nn-In-Õ-bv-¡p-Å a-cp-ón-sâ tað A-h-Im-iw D-ó-bn-¡m³ {i-an-¡p-I-bm-bn-cp-óp em tdm-jv. hn-^-e-am-b-tXm-sS em tdm-jv shdpw I-¨-h-S-Xm-Xv-]-cy-§Ä am{Xw ap-ónð-¡ïp-sIm-ïv C-´y³ ^mÀa-kn cwK-¯v \n-e-bp-d-¸n-¡m-\p-Å {i-a-§Ä Xp-SÀóp. C-´y-bp-sS IPAB-intellectual Property Appellate Board I-ïp-]n-Sp-¯-§-fp-tSbpw ]p-¯³-B-i-b-§-fp-tSbpw kw-c-£-W-k-an-Xn-bm-Wv C-t¸mÄ em-tdm-jn-s\ hoïpw ZpÀ-L-S-\-k-Ôn-bnð F-¯n-¨n-cn-¡p-óXv.

Hepatitis -c s¡-Xn-tc-bp-Å em tdm-jn-sâ s]-Km-kn-kv F-ó a-cp-ón-\v 2006 ð IPAB Aw-Ko-Im-cw \-ev-In-bn-cp-óp. Cu am-kw c-ïn-\v Aw-Ko-Imcw IPAB X-só ]n³-h-en-¨v D-¯-c-hn-«p. apwss_ tI-{µ-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó k-¦ð-¸v B-tcm-Ky-kw-c-£-W-k-an-Xn-bm-Wv em-tdm-jn-s\-Xn-tc \o-¡w B-cw-`n-¨Xv. s]-Km-kn-\p hen-b hn-e-bm-sW-ópw a-cp-ón-sâ {]-hÀ-¯-\-ti-jn C-´y-bnð e-`y-am-b k-am-\-tcm-K-§Ä-¡pÅ a-äp-a-cp-óp-I-tf-¡mÄ sa-¨-s¸-«-X-sñ-óp-am-bn-cp-óp k-¦ð-¸n-sâ hmZw. k-¦ð-¸v H-cp ^ma-kn I¼-\n A-sñópw s]m-Xp-P-\-tk-h-\-¯n-\m-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó Øm-]-\-am-sW-óXpw hm-Z-ap-J-§Ä-¡v i-àn-]-IÀóp.

^mÀa-kn I¼-\n Añm-¯-Xn-\mð D-S-a-Øm-h-Im-i-§-sf tNm-Zyw-sN-¿m³ k-¦ð-¸n-\v A-h-Im-iw Cñ F-óp em-tdmjv hm-Zn¨p. IPABA A-Xn-sâ Xo-cp-am-\-¯nð s]m-Xp-P-\m-`n-{]m-b-¯n-sâbpw Xm-Xv-]-cy-¯n-sâbpw A-Sn-Øm-\-¯nð am-{X-ta G-sXm-cp D-S-a-Øm-h-Im-ihpw Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-hp-I-bp-Åp F-óp {]-Jym-]n¨p. am-{X-añ s]-Km-kn-kv A-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å H-cp Nn-In-Õ-bv-¡v 3.60.000,00 (aq-óv e£-¯n A-dp-]-Xn-\m-bncw) cq-] sN-e-hm-sWópw {]-hÀ-¯-\-ti-jn sa-¨-s¸-«-X-sñ-ópw IPABA I-sï¯n.

A-tXm-Sp-Iq-Sn s]-Km-kn-kn-sâ t]-cnð em tdm-jn-\p sIm-Sp-¯n-cp-ó D-S-a-Øm-h-Im-iw ]n³-h-en-¡p-I-bm-Wp-ïm-bXv. C-´y³ ^mÀa-kn cwK-¯v k-¦ð-¸n-\v H-cp hen-b hn-P-b-am-Wv ssI-h-ón-cn-¡p-óXv. A-Xn-sâ U-b-d-Îdm-b Fð-Ud-Uv sSñn-kv sl-¸-än-än-kvþkn-bp-sS Nn-In-Õ-bnð Fñm-hn-[-¯nepw P-\-{]o-bw t\-Sp-ó ]pXn-b Imð-h-bv-]p-IÄ {]-Xo-£n-¡póp. G-I-]£o-b D-S-a-Øm-h-Im-iw C-\n BÀ¡pw Cñm-¯-Xn-\mð ]-e I-¼-\n-Ifpw hn-e-Ip-d-ªXpw F-ómð Iq-Sp-Xð ^-e-{]-Z-hpam-b a-cp-óp-IÄ D-Xv-]m-Zn-¸n-¡m³ {i-an-¡pw.

A-Xv C-´y-bnð am-{Xañ, tem-I-s¯-¼m-Sp-apÅ tcm-Kn-IÄ-¡v c-£m-I-chpw B-bn-cn¡pw F-óm-Wv Fð-Uvd-Uv sSñn-kv B-in-¡p-óXv. em-tdm-¸n-\v In«n-b Cu Xn-cn¨-Sn H-cp ap³-hn-[n B-bn-cn¡ptam F-ópw a-äp h³ A-´m-cm-{ã ^mÀa-kn I-¼-\n-IÄ-¡v C¯-cw A-\p-`-h-§Ä B-hÀ-¯n-¡-s¸Sptam F-óp-am-Wv Fñm-h-cp-tSbpw t]Sn. A-t\-Im-bn-cw tIm-Sn-I-fp-sS C-´y³ ^mÀa-kn \-ã-s¸-«mð G-Xv I-¼-\n-bm-Wv sR-«m-¯Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.