1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 6, 2014

hw-io-b-X-bp-sS t]-cnð e-£-¡-W-¡n-\v Pq-X-sc sIm-sóm-Sp¡n-b PÀ-½³ G-Im-[n]-Xn A-tUmÄ-^v ln-ä-e-dp-sS `mcy Cu-hm {_u¬ Pq-X hw-i-P B-bn-cp-ó-Xm-bn sh-fn-s¸-Sp-¯ð. Cu-h-bp-sS sl-bÀ-{_-jnð \n-óv I-sï-Sp-¯ X-e-ap-Sn UnF³-F ]cn-tim-[-\-bv-¡v hn-t[-b-am-¡n-t¸m-gm-Wv sR-«n-¸n-¡p-ó hnh-cw ]p-d-¯p-h-ó-Xv. Cu-h-bp-sS UnF³-F kzo-Iz³-kv lm-t¹m-{Kq-¸v F³1_n1 B-sW-óm-Wv ]cn-tim-[-\-bnð I-sï-¯n-b-Xv.

temI-s¯ Pq-X P-\-kw-Jy-bnð _-lp-`q-cn]-£w h-cp-ó A-jv-sI-\m-kn Pq-X³-am-cnð I-ïp-h-cp-ó UnF³-F kzo-I³-km-Wv C-h. Pq-X-hw-i-P-cnð F¬]-Xv i-X-am-\-t¯m-fw A-jv-sI-\m-kn hw-i-¯nð s]-«-h-cm-Wv. F-ómð 19þmw \q-äm-ïnð \n-ch-[n Pq-X³-amÀ I-t¯m-en-¡m hn-`m-K-¯n-te-¡v a-Xw-am-dn-b-Xn-\mð Cu-hb-¡v X-sâ Pq-X-]m-c-¼-cy-s¯ Ip-dn-¨v A-dn-hp-ïm-bn-cn-¡-W-sa-ón-sñ-óv Nm-\ð t^m-dn-sâ tUm-sIyp-saâ-dn-bnð ]-d-bp-óp.

ln-äv-e-dpw Cu-hm {_u-Wp Xm-a-kn-¨n-cp-ó Øe-¯v \n-óv bpF-kv BÀ-an Câ-en-P³kv Hm-^o-k-dm-bn-cpó t]mÄ s_-bÀ B-Wv C._n F-ó C³-jy-ep-IÄ sIm¯n-b No-¸v I-sï-¯n-b-Xv. 1945 ð ln-ä-edpw Cu-hbpw B-ßl-Xy sN-¿p-ó-Xn-\v Að-¸w ap³-]m-Wv ln-äeÀ Cuh-sb hn-hm-lw I-gn-¡p-óXv. a-cn-¡p-t¼mÄ Cu-h-bv-¡v 33 h-b-Êm-bn-cp-óp {]m-bw.

X-só-¡mÄ C-cp-]-¯n-aq-óv h-b-Ên-\v C-f-bXm-b Cu-h-bp-am-bp-Å {]-W-bw X-sâ C-ta-Pn-\v tIm-«w h-cp-¯p-sa-óv ln-äv-eÀ `-b-ón-cp-óp. AXp-sIm-ïv X-só PÀ-½-\n-bn-se _-th-dn-b³ Bð-]v-kn-se ho-«nð hf-sc c-l-ky-am-bn-«m-bn-cp-óp Cuh-sb Xm-a-kn-¸n-¨n-cp-óXv. Cu-h-bp-sS sl-bÀ-{_-jv I-sï¯nb t]mÄ s_-bÀ a-cn-¨ ti-jw a-I³ A-e³ 1970 ð C-sXm-cp ap-Sn hym-]m-cnbmb tPm¬ sd-kv-\n-t¡m-^n-\v hn-ð-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

tUm-Iyp-saâ-dn-bv-¡v th-ïn UnF³-F ]cn-tim-[-\ \-S-¯m³ Nm-\ð t^mÀ 1,205 tUm-fÀ \ð-In tPm¬ sd-kv-\n-t¡m-^nð \n-óv F-«v ap-Sn-\m-cn-g-IÄ hm-§p-I-bm-bn-cpóp. hf-sc Nn-t´m-±-\o-bam-b H-cp sh-fn-s¸-Sp-¯-em-Wv C-sX-óv A-h-Xm-c-I\m-b amÀ¡v Cu-h³-kv A-`n-{]m-b-s¸-«p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.