1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee May 14, 2014

Có-se t]mÀ-Sv-au-¯n-se Pn-]n dn-¨mÀ-Uv-kv l-Kv-kn-sâ ap-dn-bv-¡v ap-ónð \o-ï Iyq B-bn-cp-óp. ]-eÀ¡pw \m-ev a-Wn-¡q-dn-te-sd Im-¯v \n-ó ti-j-am-Wv A-t±l-s¯ Im-Wm³ km-[n-¨Xv. Im-Wm-s\-¯n-b-h-cp-sS ssI-¿nð k-½m-\-s¸m-Xn-I-fp-ap-ïm-bn-cpóp. tcm-K-am-bn F-¯n-b-h-cm-bn-cp-ónñ Có-se dn-¨mÀ-Uv-kv l-Kv-kn-sâ ap-dn-bv-¡v ap-ón-ep-ïm-bn-cp-óXv. X-§-fp-sS {]o-b-s¸« tUm-ÎÀ tPm-en-bnð \n-óv hn-c-an-¡pó-Xv A-dn-ªv B-iw-k-Ifpw \-µnbpw A-dn-bn-¡m-s\-¯n-b-h-cm-bn-cp-óp Iyq-hnð.

32hÀ-j-s¯ kv-Xp-XyÀ-lam-b tk-h-\-¯n-\v ti-j-am-Wv dn-¨mÀ-Uv-kv l-Kv-kv(60) Pn-]n tk-h-\-\-¯nð \n-óv hn-c-an-¨Xv. X-sâ- tcm-KnI-sf C-{X-tb-sd a-\-Ên-em¡n-b a-säm-cp tUm-Î-dp-ïm-In-sñ-óv A-t±-l-¯n-sâ t]-jyâv-kv Nq-ïn-¡m-«póp. tcm-Kn-I-tfm-Sv Ip-Spw-_-Im-cy-§fpw hy-àn-]-cam-b hn-h-c-§fpw tNm-Zn-¨v a-\-Ên-em-¡n-bn-cpó tUm-ÎÀ A-hÀ-¡v kz-´w Ip-Spw-_mwK-s¯ t]m-se X-só-bm-bn-cp-óp.

]-e-t¸mgpw tcm-KnI-sf Nn-In-Õn-¡m³ A-t±-lw Iq-Sp-Xð k-a-b-sa-Sp-¯n-cp-óp. F-ómð H-cn-¡ð t]mepw A-t±-l-¯n-\v th-ïn Im-¯p-\n-ó-hÀ _-l-f-ap-ïm-¡n-bn-cp-ón-sñópw A-\p-`-h-ØÀ ]-d-bp-óp. 1977 ð e-ï-\nð \n-óm-Wv l-Kv-kv tUm-ÎÀ _n-cp-Zw I-c-Ø-am-¡p-ó-Xv. 1980 em-Wv A-t±-lw t]mÀ-Sv-kv-au-¯nð Xm-a-k-am-¡p-óXv. skâv ta-co-kv tlm-kv-]n-ä-enð tPm-en sN-bvXp-sIm-ïm-Wv A-t±-lw X-sâ Pn-]n ]-cn-ioe-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-bXv. Xp-SÀ-óv lm³-th sa-Un-¡ð {]m-Îo-knð tkh-\w A-\p-ãn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

1982 ð Pn-]n ]-cn-ioe-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-b k-ab-¯v X-só t]mÀ-Sv-kv-au-¯n-se P-\-§-fp-am-bn H-cp B-ß_-Ôw Øm-]n-¡m³ X-\n-¡v km-[n-¨p-shópw A-Xm-Wv C-hn-sS X-só Xp-S-cm³ X-só t{]-cn-¸n-¨-sXópw tUm-ÎÀ l-Kv-kv ]-dªp. C-hn-sS-bp-Å Hmtcm Ip-Spw-_-s¯bpw X-\n-¡v \-óm-bn A-dn-bm-saópw A-t±-lw- Iq-«n-t¨À-¯p. X-\n-¡v Biw-k ]-d-bm³ H-cp {]-tZ-iw ap-gp-h³ H-ón-s¨-¯n-b-Xnð tUm-ÎÀ \-µn ]-d-ªp.

{]-ta-l-tcm-Kn-IÄ-¡v {]-tXy-I ]-cn-Nc-Ww \ð-Ip-ó-Xnð {i-²n-¨n-cpó tUm-ÎÀ l-Kv-kv Pq-\n-b-À tUm-ÎÀ-amÀ-¡v ]-cn-ioe-\w \ð-Im\pw Xp-S-§n-bn-«pïv. dn-«-bÀ-saâv Po-hn-Xw `m-cy-bv¡pw a-¡Ä¡pw H-¸w B-tLm-jn-¡m-\m-Wv tUm-ÎÀ l-Kv-kn-sâ Xo-cp-am-\w.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.