1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 5, 2012

tPm_n Bâ-Wn

hnb-ó:Hm-kv-{Sn-b-sb A-S-¡n-`-cn¨ tPmk-^v cm-Pm-hn-sâ ssI-h-i-ap-ïm-bn-cp-ó A-]qÀ-hhpw hn-e-a-Xn-¡m-\m-hm-¯-Xp-am-b c-Xv-\w te-e-¯nð h-bv-¡póp. tem-I-¯n-se G-ähpw ]-g-¡-ta-dn-b-sX-óp I-cp-X-s¸-Sp-ó c-Xv-\-¯n\v 76.02 Imc-äv Xnf-¡w Dïv. A-Sp-¯-am-kw P-\o-h-bnse {In-Ìn-bn-em-Wv te-ew. 15 ap-Xð 20 an-ey³ bq-tdm-h-sc-bm-Wv c-Xv-\-¯n-\p {]-Xo-£n-¡p-ó-Xv. 1962 em-Wv AÀ-¨v-Pyq-¡v tPmk-^v cm-Pm-hv A-´-cn-¡p-ó-Xv. 

1933 em-Wv c-Xv-\w A-t±-l-¯n-sâ a-I³ tPmk-^v {^m³-kn-kn-sâ ssI-h-i-sa-¯p-ó-Xv. A-t±-la-Xv ]-«nð-s¸m-Xn-ªv l-¦-dn-bn-se H-cp _m-¦nð kp-c-£n-X-am-bn kq-£n¨p. Xp-SÀ-óv t]-cv sh-fn-s¸-Sp-¯m-\m-{K-ln-¡m-¯ H-cmÄ-¡v ssI-amdn. c-ïmw-tem-I-a-lm-bp-²-Im-ee-¯v \m-kn-I-fp-sS I-®nð-s¸-Sm-sX c-Xv-\w kp-c-£n-X-am-bn C-cpóXv Cu ssI-am-äw aq-e-am-sW-óv I-cp-Xpóp. C-´y-bn-se tKmð-¡-ï J-\n-bnð \n-óm-Wv C-Xv ti-J-cn-¨-sX-óp I-cp-Xp-ó-Xm-bn c-Xv-\-§-fp-sS Im-cy-¯n-se hn-Z-Kv-[\m-b Po³ amÀ-Iv eq-Wð ]-d-bpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.