1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 12, 2012

bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð \n-óv C-d-¡pa-Xn sN-¿p-ó B-Uw-_-c Im-dpIÄ, ssh-\p-IÄ F-ón-h-bp-sS \n-Ip-Xn h³ tXm-Xnð sh-«n-¡p-d¨p-sIm-ïp-Å t{S-Uv B³-Uv C³-sh-kv-äv-saâv I-cm-dnð C-´y H-¸p-sh-¨p. C-´ybpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\pw X-½n-ep-ïm¡n-b I-cmÀ A-\p-k-cn-¨v 2017 ap-Xð C-h-bp-sS C-d-¡pa-Xn \n-Ip-Xn-bnð h³ tXm-Xnð Ip-d-hp-ïm-Ipw. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð Aw-K-§-fm-b 27 cm-Py-§-fnð \n-óp-Å C-d-¡pa-Xn \n-Ip-Xn-bm-Wv Ip-d-bp-óXv. \n-e-hnð B-Uw-_-d Im-dp-Ifm-b _n-Fw-U-»yqthm HmUntbm C-d-¡pa-Xn sN-¿-W-sa-¦nð 200 i-X-am-\-¯n-e-[n-Iw \n-Ip-Xn-bm-bn \ð-IWw.

2017 ð I-cmÀ \n-e-hnð h-cp-ó-tXm-sS B-Uw-_-d Im-dp-I-fp-sS C-d-¡pa-Xn \n-Ip-Xn ap-¸-Xp-i-X-am-\-am-bn Xm-gpw. c-ïm-bn-c-¯n 20Hm-sS C-Xv C-cp]-Xv i-X-am-\-am-Ipw. C-tXm-sSm-¸w hn-tZ-i-a-Zy-§-fp-sS Xo-cp-h-bn-epw 30 i-X-am-\-¯n-sâ C-f-hv \ð-Ipw. C-tXm-sS B-tKm-f a-Zy-{_mâp-IÄ C-´y-bn-epw kp-e-`-am-Ip-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. \n-e-hnð h³ hn-e \ð-tI-ï-Xm-Wv hntZ-i a-Zy-{_mâpI-sf hn-]-Wn-bnð \n-óv AI-än \nÀ-¯n-bn-cp-óXv. C-Xn-\v am-äw h-cp-ó-tXm-sS C-´y-bn-se a-Zy-hn-]-Wn-bnð hn-e-¡p-d-hn-sâ \m-fp-I-fm-Wv h-cm³ t]m-Ip-ó-sX-óv B-tcm-]-W-ap-ïv. hntZ-i a-Zy-¯n-sâ C-d-¡pa-Xn Xo-cp-h 150 i-X-am-\-¯n-te-¡m-Wv Xm-gp-óXv.

t{_m-Uv t_-kv-Uv t{S-Uv B³-Uv C³-sh-kv-äv-saâv F-{Kn-saâv G-ä-hpw Iq-Sp-Xð t\«-ap-ïm-¡pó-Xv Hm-t«m-sam-ss_ð hy-h-km-b-¯n-\mWv. hntZ-i km-t¦Xn-I hn-Zy-bnð Im-dp-IÄ \nÀ-½n-¡m-\p-Å km-t¦Xn-I hn-Zy C-d-¡pa-Xn sN-¿p-ó-Xn\pw I-cmÀ {]-Im-cw \n-Ip-Xn Cf-hv e-`y-am-Ipw. C-tXm-sS Ip-d-ª hn-e-bnð B-Uw-_-c hm-l-\-§Ä kz-´-am-¡m³ h-gn-sX-fn-bpw. C-´y-bn-te-¡v Iq-Sp-Xð ¹mâp-IÄ h-cp-ó-tXmsS Hm-Unbpw _n-Fw-U-»yqhpw t]m-ep-Å hm-l-\-§Ä km-[m-c-W-¡mc-\v {]m-]y-am-Ip-sa-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv.

C-´y-bnse Hm-t«m-sam-ss_ð cwK-¯v bq-tdm-]y³ hm-l-\-§Ä-¡v a-Õ-cn-t¡-ïn-hcn-I Pm-¸-\okvþ sIm-dn-b³ I-¼-\n-I-tfm-Sm-Wv. Cu c-ïv cm-Py-§-fp-am-bn t\c-s¯ C-´y _n-SnsF-F I-cm-dnð GÀ-s¸-«n-cp-óp. t\c-s¯ {]-Jym-]n-¨n-cp-ó-Xnð \nópw hf-sc hen-b \n-Ip-Xn C-f-hp-I-fm-Wv I-cm-dnð ]-d-ªn-cn-¡p-ó-sXó-Xv bq-tdm-]y³ hm-l-\ \nÀ-½m-Xm-¡Ä-¡v {]Xo-£ \ð-Ipóp. C-Xn-\v ]-I-c-am-bn C-´y³ sS-Iv-ssÌð cw-K-¯n-\v k-lm-b-I-am-Ip-ó co-Xn-bnð bq-tdm-]y³ cm-Py-§fpw \n-Ip-Xn {I-ao-I-cn-¡pw. C-Xv sS-Iv-ssÌð I-b-äp-a-Xn hÀ-²n-¸n-¡p-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.