1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 17, 2013

jmPn tam³
amôÌÀ : C´y³ I½yqWnÌv amôÌÀ I¬h³j³ RmbdmgvN cmhnse 11\v kJmhv C.FwFkv \Kdnð kn]nFw t]mfnäv_yqtdm AwKw Fw.F.t__n DZvLmS\w sN¿pw..Hcp¡§sfñmw ]qÀ¯nbXmbn kwLmSIÀ Adnbn¨p.

amôÌdnð Nn¯wlnñnse sFdnjv sldntäPnemWv BWv I¬h³j³ \S¡póXv. C³Uy³ hÀt¡gv-kv Atkmkntbjsâ {]hÀ¯\§Ä tbmK¯nð tZiob sk{I«dn hniZoIcn¡pw. XpSÀóv tZiobXe¯nepÅ kmwkv-¡mcnI thZnsb ]än NÀ¨IÄ \S¡pw.

XpSÀóv D¨bv¡v aqópaWn¡v \S¡pó s]mXpkt½f\¯nð Fw.F.t__n apJymXnYnbmbncn-¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.