1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 11, 2013

F_n F{_mlw
s_ð^mÌv :Atkmkntbj³ Hm^v C´y³ I½yqWnÌv t\mÀt¯¬ AbÀeâv kt½f\w Cuamkw 19\v sNmÆmgvN C´y³ I½yqWnän skâdnð \S¯pw. kn ]n Fw s]mfnäv_yqtdm AwKw Fw F t__n kt½f\¯nð kwkmcn¡pw.

IqSpXð hnhc§Ä¡v;

F_n F{_lmw 07428630136

tSman t]mÄ 07828474588

s\ðk¬ ]oäÀ 07853352942

Pb{]Imiv 07702686022

tPm_n ]n sI 07737471325

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.