1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 13, 2013

ho-«p-th-e-¡m-cn-sb hym-P ho-k-bnð- A-ta-cn-¡-bn-se-¯n-bv-¡p-Ibpw Ip-d-ª i¼-fw sIm-Sp-¯ ]o-Un-¸n-¡p-Ibpw sNbv-X tI-knð A-ta-cn-¡-bn-se C-´y³ sU-]yq-«n tIm¬-kp-emÀ P-\-d-en-s\ t]m-eo-kv A-dv-kv-äv sN-bv-Xp. \yq-tbmÀ-¡n-se C-´y³ Fw-_-Ên-bn-se \-bX-{´ D-tZym-K-Øbm-b sZ-hym-\n sJm-{_-K-sU-bm-Wv A-d-kv-äv sN-bv-X-Xv.

ho«p-tPm-en-¡m-cn-bm-bn F¯n-b bph-Xn \ðIn-b ]-cm-Xn-bn-em-Wv sZ-hym-\n sJm-{_K-sU A-d-Ìn-em-Ip-óXv. A-ta-cn-¡n-bn-se-¯p-ó hntZi sXm-gn-em-fn-I-Ä-¡v A-ta-cn-¡-¡mcm-b ho-«p-tPm-en-¡mÀ-¡v e-`n-¡p-ó A-tX ]-cnK-W-\ \ð-I-W-sa-ó \nb-aw ew-Ln-¨-Xn-\m-Wv sZ-hym-\n sJm-{_-K-sU-sb A-d-Ìv sN-bv-X-Xv.

2012 \-hw-_À ap-Xð 2013 Pq¬ am-kw h-sc-bm-Wv bph-Xn sZ-hym-\n-bp-sS ho«p-tPm-en-¡m-cn-bm-bn tPm-en sN-bv-XXv. kv-tä-äv Un-¸mÀ-«v-saân-sâ tIm¬-kp-emÀ Ce-t{Îm-Wn-Iv B-¹n-t¡-j³ skâÀ aptJ-\ Fþ3 ho-k k-¼m-Zn-¨m-Wv C-hÀ bp-h-Xn-sb tPm-en-bv-¡m-bn C-hn-sS F-¯n-¨-Xv.

{]-Xn-am-kw 4500 tUm-fÀ i¼-fw \ð-Im-sa-ó I-cm-dn-ð C-hÀ H-¸p-h-¨n-cpóp. F-ómð C-Xv ho-k e-`n-¡m-\pÅ t^mÀ-am-en-än am-{X-am-sWópw {]-Xn-am-kw 30000 cq-]-bm-Wv i-¼-f-w \ð-Ip-saópw C-hÀ ]n-óo-Sv X-só t_m-[y-s¸-Sp-¯n-b-Xm-bn bph-Xn ]-d-bp-óp. A-ta-cn-¡³ \nb-aw A-\p-k-cn-¨v ho«p-tPm-en-¡mÀ-¡v a-Wn-¡q-dn\v 9.75 tUm-fÀ i-¼-f-am-bn \ð-I-Ww.

F-ómð c-l-ky-am-bn D-ïm¡n-b c-ïma-s¯ I-cmÀ {]-Im-cw X-\n-¡v a-Wn-¡q-dnð 3.31 tUm-fÀ am-{X-ta e-`n-¨n-cp-óp-Åq Fópw B-gv-N-bnð 40 a-Wn-¡qÀ tPm-en sN-t¿-ï-Xm-bn h-sóópw C-hÀ ]-cm-Xn-s¸«p. a-Wn-¡q-dn\v 3.31 tUm-fÀ am-{X-am-Wv X-\n-¡v i¼-fw e-`n-¨-sXópw bph-Xn ]-cm-Xn-s¸-«p.

B-sc-¦nepw A-t\z-jn-¨mð i-¼fw 9.75 tUm-f-dm-Wv F-óv ]-d-b-W-saópw C-hÀ N-«w sI-«n-bn-cpóp. tPm-en-k-ab-s¯ Ip-dnt¨m Ip-d-ª th-X\-s¯ Ip-dnt¨m A-dn-bn-¡m-sX sZ-hym-\n X-só h-ôn-¡p-I-bm-bn-cp-óp F-óm-Wv bph-Xn ]-cm-Xn \ð-In-bXv. C-tX Xp-SÀ-óv ho-k X-«n-¸v DÄ-s¸-sS-bp-Å Ip-äw Npa-¯n sZ-hym-\n sJm-{_-K-sU-sb A-d-kv-äv sN-¿p-I-bm-bn-cp-óp. Ip-äw sX-fn-ªmð ]-c-amh-[n ]-¯v hÀ-jw h-sc XS-hv e-`n-¡mw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.