1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 3, 2014

C´ybpsS awKÄbm³ ZuXyw 300 Znhkw ]nón«p. Cu amkw 24 \p awKÄbm³ sNmÆbpsS {`aW]Y¯nse¯pw. awKÄbm³ t]SIw CXphsc 62.2 tImSn IntemaoäÀ Zqcw ]nón«Xmbn sF.Fkv-.BÀ.H. Adnbn¨p. sk¡³Unð 22.33 IntemaoäÀ thK¯nemWv- Ct¸mÄ kôcn¡póXv-. t]SIw anI¨ \nebnð {]hÀ¯n¡pópsïópw sF.Fkv-.BÀ.H. Adnbn¨p.

IgnªhÀjw \hw_À Aôn\mWp {iolcnt¡m«bnð\nóp awKÄbm³ hnt£]n¨Xv-. sNmÆbpsS {`aW]Y¯nse¯m³ BsI 68 tImSn IntemaoädmWp ]nóntSïXv-. Cu amkw 24 \p enIzpUv- Fôn³ {]hÀ¯n¨mIpw t]SIs¯ sNmÆbpsS {`aW]Y¯nse¯n¡pI.

awKÄbm\nse Fñm bt{´m]IcW§fpw \ñ \nebnemWpÅsXóv sF.Fkv.BÀ.H. Adnbn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.