1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 5, 2014

ImÀjn-I ta-J-e A-`n-ap-Jo-I-cn-¡p-ó h³ {]-Xn-k-Ôn-I-fp-sS ]-Ým-¯-e-¯nð C³^mw tI-{µ-k-an-Xn C-óv D-¨-bv-¡v tijw 2.30 \v Im-ªn-c¸-Ån ]m-Ì-dð skâ-dnð tN-cpw. d-ºÀ DÄ-¸-sS-bp-Å hnhn-[ ImÀjn-I D-Xv-¸-ó-§-fp-sS hn-e-bn-Snhv, tI-{µ kwØm-\ kÀ-¡m-cp-I-fp-sS IÀ-j-I-hn-cp-² \n-e-]m-SpIÄ, a-e-tbm-c P-\-X-bp-sS ]«-bw DÄ-¸-sS-bp-Å {]-iv-\§Ä, C-Sp¡nþ Ip-«-\m-Sv ]m-t¡-Pp-I-fp-sS \-S-¯n-¸n-ep-Å ]-cm-P-bhpw Xo-c-tZ-i-P-\-§-fp-sS A-Xn-Po-h-\-¯n-\pÅ t]m-cm-«w Fón-h tZio-b k-an-Xn-bnð NÀ-¨ sN-¿-s¸-Spw.

k-an-Xn-bnð C³-^mw c-£m-[n-Im-cn _nj-¸v amÀ amXyq A-d-bv-¡-ð A-[y-£-X h-ln-¡pw. tZio-b sN-bÀ-am³ ^m. tPmk-^v H-ä-¹m¡ð, {]-kn-U-âv tUm. Fw.kn. kn-dn-bIv, P-\-dð sk-{I«-dn ^m. Bâ-Wn sIm-gp-h-\mð, tZio-b {S-Ìn tUm. Fw.kn. tPmÀÖv, sj-h-en-bÀ A-Uz. hn.kn sk-_m-kv-äy³, sI. sam-bv-Xo³ lmPn, tPm-bn sX-§pw-Ip-Sn-bnð F-ón-hÀ kw-km-cn-¡pw.

Câ^mw tI-{µ-k-an-Xn Aw-K-§Ä-¡v ]pd-ta hnhn-[ Pnñm U-b-d-ÎÀ-amcpw {]-kn-Uâp-amcpw {]-tXy-I £-Wn-Xm-¡fpw k-t½-f-\-¯nð ]-s¦-Sp-¡p-saópw tZio-b X-e-¯nð kw-LS-\m kw-hn-[m-\-§Ä i-àn-s¸-Sp-¯p-ó-Xp-Ä-¸-sS-bp-Å IÀ-½-]-cn-]m-Sn-IÄ-¡v cq-]w \ð-Ip-saópw sN-bÀ-am³ ^m. tPmk-^v H-ä-¹m-¡ð A-dn-bn¨p.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.