1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 13, 2014

tI-{µ kÀ-¡m-cn-sâ Xo-ctZ-i \n-b-{´-W-hn-Úm-]-\w 2011 sâ a-d-hnð Xo-c-tZ-i-hm-kn-I-fm-b P-\-k-aq-l-¯n-sâ Po-hn-X-¯n-\v shñp-hn-fn D-b-cp-ó km-l-N-cy-¯nð hn-Úm-]-\-¯n-se A-]m-I-X-IÄ ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn-\v kÀ-¡mÀ A-Sn-b-´n-c-am-bn X-¿m-dm-I-W-sa-ópw `q-an im-kv-{Xam-b {]-tXy-I-Xbpw Xoc-s¯ P-\-km-{µ-Xbpw ]-cn-K-Wn-¨v hn-Úm-]-\-¯n-se `-h-\-\nÀ-½m-W-¯n-\m-bp-Å Zq-c-]-cn-[n \n-b-{´-Ww ]qÀ-®-ambpw H-gn-hm-¡-W-saópw C³^mw tZio-b k-an-Xn B-h-iy-s¸«p.

Xo-c-tZ-i-\n-b{´-W hn-Úm-]-\-¯n-se A-]m-I-X-I-Ä ]-cn-l-cn-¡p-sa-ó kÀ-¡mÀ D-d-¸v C-Xp-h-tcbpw ]m-en-¡-s¸-Sm¯-Xv Zpx-J-I-c-amWv. Cu hn-Úm]-\w aq-ew Xo-c-tZ-i-hm-kn-IÄ-¡v ho-Sp-IÄ ]p-Xp-¡n ]-Wn-bp-óXnt\m ]p-Xn-b ho-Sp-IÄ \nÀ-½np-¡p-óXnt\m km-[y-añ.]mÀ-¸n-Sw H-cp ]uc-sâ P-òm-h-Im-i-amWv. A-Xp \n-tj-[n-¡p-ó `-c-W D-tZym-K-Ø t\-Xr-Xz-§-fp-sS [n-¡m-c-]-cam-b \n-e-]m-Sn-s\ H-cn-¡epw Aw-Ko-I-cn¨p-sIm-Sp-¡m-\m-hn-sñópw i-à-am-bn F-XnÀ-¡p-saópw C³^mw tZ-io-b k-an-Xn kq-Nn-¸n-¨p.
Xo-c-tZ-i-t¯bpw a-e-tbm-c-§-fn-tebpw P-\-§-fp-sS kw-c£-Ww P-\m-[n]-Xy kÀ-¡mÀ D-d-¸m-¡Ww, ]-cn-Øn-Xn kw-c-£-W-t¯m-sSm-¸w a-\p-jy-sâ Po-h\pw kz-¯n\pw In-S-¸m-S-¯n\pw kp-c-£n-X-Xz-ta-tI-ï D-¯-c-hm-ZnXzw kÀ-¡m-cn-\p-Wïv. C-cp-Iq-«-cp-tSbpw Po-hn-¡m³ th-ïn-bpÅ t]m-cm-«-k-a-c-§Ä-¡v C³^mw t\-Xr-Xzhpw ]n-´p-Wbpw sIm-Sp-¡p-sa-óv tZ-io-b-k-an-Xn {]-Jym-]n-¨p.

C³^mw c-£m-[n-Im-cn _nj-¸v amÀ amXyp A-d-bv-¡ð tZio-b k-an-Xn D-Xv-LmS-\w sN-bvXp. tZio-b sN-bÀ-am³ ^m. tPmk-^v H-ä-¹m-¡ð A-²y-£-X h-ln-¨p. {]-knUâv ]n.kn.kn-dn-b¡v, P-\-dð sk-{I«-dn ^m. Bâ-Wn sIm-gp-h-\mð, sj-h-en-bÀ AUz. hn.kn. sk-_m-Ìy³, tZio-b {S-Ìn tUm. Fw.kn. tPmÀÖv, sI. sam-bv-Xo³ lm-Pn, tPm-bn sX-§pw-Ip-Sn-bnð F-ón-hÀ kw-km-cn¨p. ^m. tPm-kv tam-\n-¸Ån, ^m, tPmÀ-Öv s]m-«-bv¡ð, ^m.tPm-kv X-d-t¸ð, t_-_n s]-cp-am-enð, tPm-kv F-S-¸m«v, tSm-an Cfw-tXm«w, sI.F-kv.amXyp am-¼-d-¼nð F-ón-hÀ NÀ-¨-IÄ-¡v t\-XrXzw \ð-In.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.