1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 15, 2014

kn-dn-b³ Nm-c³-am-sc-óv B-tcm-]n-¨v \m-ev ]p-cp-j³-am-sc sFF-kv-sFF-kv hn-a-XÀ ]-c-ky-am-bn h-[n¨p. kn-dn-b³ {]-knUâv _m-jÀ Að A-k-Zn-\v th-ïn Nm-c¸-Wn \-S-¯n-sb-óv B-tcm-]n-¨m-Wv ]-Sn-ªm-d³ C-dm-Jn-se Að Jzmbnw ]-«-W-¯n-se sX-cp-hnð h-¨v Ch-sc ]-c-ky-am-bn h-[n-¨-Xv. C-dm-Jv kndn-b A-XnÀ-¯n-bn-se H-cp ]-«-W-am-Wv Að Jzm-bnw.

{S-¡nð sIm-ïp-h-ó ]p-cp-j³-am-sc tdm-Un-\v \-Sp-hnð \nÀ-¯n ]-c-ky-am-bn sh-Sn-sh-¨v sImñp-I-bm-bn-cpóp. kn-dn-b-bp-sS tam-N-\-¯n-\m-bn t]m-cm-Sp-ó sF-F-kv-sF-kv hn-a-XÀ-s¡-Xn-tc A-k-Zn-\v th-ïn Nm-c-{]-hÀ¯-\w \-S-¯n-b-Xm-Wv C-hÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å Ip-ä-sa-óv Pn-lm-Zn-Ìp-I-fnð H-cmÄ hn-fn-¨p-]-d-ª-Xn-\v ti-j-amWv Hm-tcm-¯-tc-bm-bn sh-Sn-sh-¨v sIm-ó-Xv.

]n-óo-Sv C-h-cp-sS ar-X-tZ-l-§f-A# Bw-_p-e³-knð Ib-än B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n¨p. \m-ev t]cpw a-cn-¨-Xm-bn Að Jzmbnw B-ip-]-{Xn-bn-se tUm. ap-kv-X-^ j-hm-Jn Øn-co-I-cn¨p. I-gn-ª-am-kw X-só kp-ón hn-a-XÀ C-dm-Jn-se Að Jzmbnw ]«-Ww ]n-Sn-s¨-Sp-¯n-cpóp. bp-F³ d-^yq-Pn G-P³-kn-bp-sS IW-¡v A-\p-k-cn-¨v G-I-tZ-iw 4500 Hm-fw kn-dn-b³ A-`-bmÀ-°n-I-fm-Wv C-dm-Jn-se A³-_mÀ {]-hn-iy-bnð A`-bw tX-Sn-bn-cn-¡p-óXv. C-h-cnð `q-cn-`m-Khpw Að Jzm-bn-an-em-Wv Xm-a-kn-¡p-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.