1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 26, 2014

Km-k-bnð ]-{´-ïv a-Wn-¡qÀ sh-Sn-\nÀ-¯m³ C-{km-tb-epw l-am-kpw [m-c-W-bm-bn. H-cm-gv-N-s¯ sh-Sn-\nÀ-¯ I-cm-dn-\p-th-ïn A-ta-cn-¡-bp-sS a-[y-Ø-X-bnð Xn-c-¡n-« {i-aw \-S-¡p-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv C-cp-h-cp-sS-bpw `m-K-¯v \n-óv ip-`-kq-N-I-am-b {]-Jym-]-\w D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xv.

C-{km-tbð {]-Xn-tcm-[-a-{´n tam-sj bm-tem³ I-cp-bp-²w Iq-Sp-Xð hym-]n-¸n-¡p-sa-óv ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In a-Wn-¡q-dp-IÄ-¡p-Ån-em-Wv t]m-cm-«-¯n-\v Xmð-¡m-en-I-am-bn C-S-th-f \ð-In-s¡m-ïv C-cp-h-cpw t]m-cm-«w A-h-km-\n-¸n-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨-Xv. Km-k-bnð \n-óv C-{km-tbð tk-\ ]qÀ-W-am-bn ]n³-hm-§m-sX sh-Sn-\nÀ-¯ð I-cm-dn-s\-¡p-dn-¨v Nn-´n-¡n-ñ F-ó-Xm-bn-cp-óp l-am-kn-sâ \n-e-]m-Sv. C-cp-Iq-«-cpw IÀ-¡-i \n-e-]m-Sp-I-fnð A-b-hp-h-cp-¯n-b-tXm-sS am-[y-Ø-{i-a-§Ä-¡v B-¡w Iq-Sn-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. Xm-Xv-Im-en-I I-cm-dn-se-¯n-¡-gn-ªmð Cu-Pn-]v-Xv X-e-Øm-\-am-b I-bv-tdm-bnð C-cp-Iq-«-sc-bpw H-cp-an-¨n-cp-¯n k-am-[m-\-NÀ-¨ \-S-¯m-\m-Wv {i-aw. {_n-«³, J-¯À, XpÀ-¡n, Cu-Pn-]v-Xv F-óo cm-Py-§Ä A-ta-cn-¡-bp-sS a-[y-Ø-{i-a-§Ä-¡v ]n-´p-W {]-Jym-]n-¨n-«p-ïv. sh-Sn-\nÀ-¯ð Ip-d-¨p-Im-e-t¯-bv-¡v Iq-Sn \o-«p-sa-óm-Wv {]-Xo-£-sb-óv bp.F-kv. kv-tä-äv sk-{I-«-dn tPm¬ sI-dn ]-d-ªp. bp. F³. sk-{I-«-dn P-\-dð _m³ In aq-Wpw am-[y-Ø-¨À-¨-I-fnð k-Po-h-am-Wv.

a-\p-jy-Xz-]-c-am-b k-ao-]-\w F-ó \n-e-bn-em-Wv ]-{´-ïv a-Wn-¡qÀ t\-c-t¯-bv-¡v B-{I-a-Ww \nÀ-¯n-h-bv-¡m³ [m-c-W-bm-b-sX-óv Km-k-bn-se G-äp-ap-«-enð C-Xp-h-sc-bm-bn Ip-«n-IÄ A-S-¡w 800 Hm-fw ]m-e-kv-Xo³-Im-cpw 38 C-{km-tb-ep-Im-cpw sIm-ñ-s¸-«n-«p-ïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.