1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 2, 2014

Hómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó C-c-«-¡p-«n-Ifmb tPm-Ó-bv¡pw Pn-bv¡pw ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ. en-hÀ-]q-fn-se Pn-tPm þko-\ Z-¼-Xn-I-fp-sS a-¡-fmWv Cu C-c-«-¡p-«n-IÄ.
B-iwk-I-tfm-sS
tPm-hm³, P-kväo-\
A-tim-IvþCµpþ a-tl-izÀ
_n-t\mbvþssj\nþ {In-kv-änþs¢-bÀþkn-bm³
t\m-_nÄþen-änþdn-¡vþenbmw

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.