1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 14, 2013

tdmw: Cäenbnse {]apJ aebmfn Atkmkntbj\mb Aen¡nsâ Øm]I t\Xmhv tPm¬k¬ Iï¯nð]d¼nð (47) \ncymX\mbn.

tdmanse s]mXp cwK¯v kPoh {]hÀ¯I\mbpcpó tPm¬k¬³sd \ncymW¯nð Aen¡nsâ `mchmlnIÄ A\ptimN\w Adnbn¨p.

dnt¸mÀ«v: sPPn amXyp

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.