1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 19, 2013

t]m-¸v kw-Ko-X-¯n-eq-sS tIm-Sn-¡-W-¡n-\v B-cm-[-I-cp-sS a-\w I-hÀ-ó Iuam-c Km-b-I³ P-kv-än³ _o-_À kw-Ko-X-¯nð \n-óv hn-c-an-¡m³ H-cp-§póp. A-ta-cn-¡-bn-se ]-hÀ 106 tdUntbm kv-täj-\v \ð-In-b A-`n-ap-J-¯nð P-kv-än³ _o-_À X-só-bm-Wv Xm³ kw-Ko-X-¯nð \n-óv hn-c-an-¡m³ H-cp-§p-I-bm-Wv F-óv sh-fn-s¸-Sp-¯n-b-Xv.

h-cp-ó 23 \v X-sâ G-ähpw ]pXn-b Bð-_am-b tP-Wð ]p-d-¯n-d-§m-\n-cn-¡-th-bm-Wv B-cm-[-I-cp-sS a-\w X-IÀ-¡p-ó {]-kv-Xm-h-\ Xm-cw \-S-¯n-bn-cn-¡p-óXv. X-sâ kw-Ko-X-¯n-\v B-h-iyam-b ]-Iz-X Cñm-¯-Xn-\mð am-dn \nð-¡m-\m-Wv Xo-cp-am-\w F-óm-Wv _o-_À ]-d-ªn-cn-¡p-óXv. F-ómð hn-S-hm-§ð Xmð-¡m-en-IamtWm AtXm Øn-camtWm F-óv hy-à-añ.

F-ómð tP-W-en-sâ {]-Nmc-Ww hÀ-²n-¸n-¡m³ th-ïn-bp-Å _o-_-dn-sâ X-{´-am-Wv hn-S-hm-§ð {]-Jym-]-\-sa-óm-Wv ]m-¸-cm-kn-IÄ hm-Zn-¡p-ó-Xv.2013 se G-ähpw hen-b X-am-i-bm-Wv C-sX-óv Nn-e ]-{X-§Ä F-gpXn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.