1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 17, 2013

tIcf¯n³sd ap³ hnZym`mk, kmwkvImcnI a{´n Fw F t__n¡v tIcf IĨdð B³Uv- shðs^bÀ Atkmkntbj³ kzoIcWw \ðIpóp. \hw_À 22 shÅnbmgvN 7.30 apXð \S¡pó kzoIcW ]cn]mSnbnepw NÀ¨bnepw ]s¦Sp¡m³ Ghscbpw £Wn¡póp.

thZn

skâv- tkthygvkv NÀ¨v lmÄ
115 skâv- tkthygvkv tdmUv-
shÌv- t{ImbvtUm¬
ksd
knBÀ0 2FIvkvF^v

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.