1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 12, 2014

knImÀ,cm-PØm³ : t]cv : l\pam³Pn, P\\w: 01/01/1959, \¼À: 209470519541. tI{µ kÀ¡mÀ cmPØm\nse knImÀ Pnñbnse hnemk¯nte¡v Ab¨ B[mÀ ImÀUnse hnhc§fmWnXv. Fómð kzoIcn¡m³ Bfnñm¯Xn\mð ImÀUv _mwKvfqcnte¡v Xsó aS§ntb¡pw.B[mÀ ImÀ-Unð ANvOsâ t]cnsâ Øm\¯v ]h³Pn FómWv tcJs¸Sp¯nbn«pÅXv.

  Cu amkw Bdn\mWv ZÞmcmKUv t]mtÌm^oknð B[mdS§nb Ihds¯nbXv. ImÀUnð \ðInb hnemk¯nð AhyàX IïXn\s¯pSÀóv t]mÌvam³ locm emð IhÀ Xpdóp t\m¡pIbmbncpóp. cPnÌÀ sNbvX \¼dnte¡v hnfn¨t¸mÄ {]XnIcWsamópw e`n¨nsñóv locmemð ]dªp. hnImkv FóbmfmWv ImÀUpïm¡nbsXóv {]mYanImt\zjW¯nð hyàambn.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.