1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 26, 2014

]-cp-¡n-s\ h-I-sh-bv-¡m-sX Cw-¥-ïn-s\-Xn-tc-bp-Å a-Õ-c-¯n-\v Cd-§n C-c« tKm-fn-eq-sS hn-P-b-inð-¸nbm-b eq-bn kzmc-kv F-{X-s]-«-óm-Wv hnñ-sâ tdm-fn-te-¡v a-S-§n-bXv. s]-cp-am-ä Zq-jy-¯n-sâ t]-cnð kz-´w {]-Xn`-sb I-fn-¡-f-¯n-\v ]p-d-¯n-cp-¯m³ hn-[n-¡-s¸-«-h-\m-Wv eq-bn kzm-c-kv F-ó ]-d-bmw. I-gn-ª bp-dp-Kzm-bv þCä-en a-Õ-c-¯nð C-äm-en-b³ Un-^³-UÀ tPmÀ-Pntbm Nnñn-\n-sb I-Sn-¨ kw-`-h-¯nð kzm-c-kn-s\-Xn-tc hne-¡v GÀ-s¸-Sp-¯m-\p-Å {i-a-§Ä ^n-^ B-cw-`n-¨p I-gn-ªp.

F-ómð I-fn-¡-f-¯nse Cu hn-Ir-Xn-IÄ eq-bn kzm-c-kn-\v H-cp ]p-Xpa-tb Añ. cm-Pym-´-c a-Õ-c-¯n-se A-c-t§-ä-¯nð X-só c-ïv a-ª-¡mÀ-Up-IÄ hm-§n ]p-d¯p-t]m-b N-cn-{X-ap-ï kzm-c-kn-\v. F-XnÀ-I-fn-¡m-cp-am-bn am-{X-añ kz-´w ¢-ºn-se k-l-Xm-c-§-fp-ambpw kzmc-kv A-Sn-bp-ïm-¡n-bn-«pïv. U-¨v ¢ºm-b B-bm-Iv-kn-\v th-ïn I-fn-bv-¡p-t¼mÄ k-l-Xm-cw Bð-_À-«v eyq-¡p-am-bn A-Sn-]n-Sn D-ïm-¡n-b-Xn-\v ¢-ºv k-kv-s]³-j³ \ð-In-bn-«p-ïv.

2010 se tem-II-¸v a-Õ-c-¯nð IzmÀ-«À ss^-\-enð h-¨v Lm-\-bv-¡v F-Xn-cm-bp-Å a-Õ-c-¯nð ]-´v tKmÄ-sse-\nð h-¨v ssI-sIm-ïv X-S-ª-Xn-\v Nph-¸v ImÀ-Uv I-ïv ]p-d-¯mbn. C-Xn-\v Lm-\-bv-¡ e-`n-¨ s]-\mð-än ]m-gm-b-tXm-sS bp-dp-Kzm-bn jq-«u-«nð IzmÀ-«À I-S-¼ I-S-¡p-I-bpw sN-bv-Xp. 2010 \-hw-_-dn-em-Wv kzmc-kv X-sâ Ip-{]-kn-²am-b ]ñp-sIm-ïp-Å {]Xn-tcm-[w B-cw-`n-¡p-óXv. A-bm-Iv-kn-\v th-ïn I-fn¡-th F-XnÀ Soam-b F-kv]n sF-t´mh-sâ Hm-t«m-am³ _m-¡-en-s\ I-Sn-¨-Xn-\v G-v-gv a-Õ-c-§-fnð k-kv-s]³-j³ hm-§p-I-bp-ïm-bn.

am-ô-ÌÀ bq-ssW-ä-Un-\v F-Xncm-b {]o-an-bÀ eo-Kv a-Õ-c-¯nð bq-ssW-ä-Un-sâ ]m-{Sn-Iv F-{h-sb hw-io-b-am-bn A-[n-t£-]n-¨-Xn-\v F-«v a-Õ-c-§-fnð hn-e-¡pw 40000]u-ïv ]n-gbpw kzmc-kv G-äp-hm-§n. 2013 ð Cw-¥o-jv {]o-an-bÀ eo-Knð sNð-kn-bp-sS Un-^³-UÀ {_m-\n-Ém-hv Chm-t\m-hn-¨n-s\ I-Sn¨p. ]-¯v a-Õ-c-§-fn-se hn-e-¡m-Wv kzm-c-kn-\v C-Xv aq-ew e-`n-¨-Xv.

I-fn-¡-f-¯n-se A-{I-a-W-§Ä hÀ-²n-¨-tXm-sS kzm-c-kn-s\-Xn-tc c-ïv hÀj-s¯ hne-¡v GÀ-s¸-Sp-¯m-\m-Wv ^n-^-bp-sS \o¡w. kzm-c-kn-sâ {]-I-S-\-¯n-eq-sS {]o-IzmÀ-«-dn-se¯n-b bp-dp-Kzm-bp-sS tem-II-¸v tam-l-§Ä-¡v a-§-teð-¸n-¡p-ó-Xm-Wv kzm-c-kn-sâ \o-¡-§Ä.A-kw-Xr-]v-Xam-b _m-ey-amImw kzm-c-kn-sâ I-Sn-io-e-¯n-\v ]n-ón-se-ó \n-K-a-\-¯n-em-Wv a-\-im-kv-{XÚÀ. en-hÀ-]qÄ ¢-ºnð I-fn¡-th v-kzm-c-kn-\v X-sâ A-{I-a-W io-ew am-än-sb-Sp-¡m³ hn-Z-Kv-² Nn-In-Õ e-`n-¨n-cpóp. F-ómð s]«-óv C-Xv am-än-sb-Sp-¡m-\m-In-sñ-óv kmð-t^m-Uv kÀ-Æ-I-em-im-e-bn-se am-\n-knIm-tcm-Ky hn-Z-Kv-²³ tUm. tSmw t^m-kv-äv Nq-ïn-¡m-«p-óp.

F-ómð D-Xv-I-WvT-sb A-Xn-Po-hn-¡m³ kzm-c-kn-\v km-[n-¡m-sX t]m-Ip-ó-Xm-Wv I-Sn-io-ew B-hÀ-¯n-¡m³ Im-c-W-am-Ip-ó-sX-óv t_m-kv-ä¬ kÀ-Æ-I-em-im-e-bn-se kv-t]mÀ-Sv-kv ssk-t¡m-f-Pn-kv-äv B-Uw s\-bv-eÀ ]-d-bpóp. C¯-cw hy-àn-IÄ X-§-fp-sS s]-cp-am-ä-s¯-Ip-dn-¨v ]-Ým-¯-]n-¡m-dn-sñópw s\-bv-eÀ Nq-ïn-¡m-«póp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.