1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 8, 2013

_À-½nw-Kv-lm-an-se sI-bÀ tlm-anð tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó a-e-bm-fn sa-bnð \-gv-kn-s\-Xn-tc sh-Å-¡m-cnbm-b sI-b-dÀ \ð-In-bn-cp-ó ]o-U-\ ]-cm-Xn hym-P-am-sW-óv sX-fnªp. C-tX Xp-SÀ-óv sa-bnð \-gv-kn-s\ tImS-Xn sh-dp-tX hn«p. B-ip-]-{Xn-bn-se kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§Ä X-só-bm-Wv bp-hm-hn-\v F-Xn-tc-bp-Å B-tcm]-Ww hym-P-am-Wv F-óv sX-fn-bn-¨-Xv.

I-gn-ª Pqsse H-ón-\m-bn-cp-óp tI-kn-\v B-kv-]-Zam-b kw`-hw \-S-óXv. A-ó cm{Xn a-e-bm-fnbm-b sa-bnð \-gv-kv X-tóm-Sv A-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dn F-óv Im-«n A-tX tlm-kv-]n-ä-enð tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó sF-dn-jv bph-Xn t]m-eo-knð ]-cm-Xn \ð-Ip-I-bm-bn-cpóp. t]m-eo-sk-¯n D-g-hqÀ kz-tZ-inbm-b sa-bnð \-gv-kn-s\ I-kv-ä-Un-bn-se-Sp-¡p-I-bm-bn-cpóp.

Xp-SÀ-óv t]m-eo-kv \-S-¯n-b hn-i-Zam-b A-t\z-j-W-¯n-em-Wv ]o-U-\ B-tcm]-Ww hym-P-am-sW-óv I-sï-¯n-bXv. bp-hm-hv X-só ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨-t¸mÄ Xm³ sN-dp-s¯ópw I-cªp-sIm-ïv B-ip-]{Xn tImdn-tUm-dnð Iq-Sn \-Sóp-t]m-sbópw bph-Xn t]m-eo-kn-\v \ðInb sam-gn-bnð ]-d-ªn-cpóp. F-ómð ]-cm-Xn-s¸-Sp-ó-Xn-\v sXm-«p-ap³-]p-Å k-a-b-§-fnð bph-Xn k-t´m-j-t¯m-Sv Iq-Sn-bm-Wv tImdn-tUm-dnð Iq-Sn \-S-óp-t]m-b-sX-óv kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§Ä sX-fn-bn-¨p.

C-XpÄ-s¸-sS \n-ch-[n ssh-cp-²y-§-fm-Wv t]m-eo-kn-\v bp-h-Xn-bp-sS sam-gn-bnð Im-Wm³ I-gn-ª-Xv. kw`-hw \-Só-Xv B-ip-]-{Xn-bn-em-bn«pw bph-Xn C-hn-sS \n-óv k-lm-bw tX-Smª-Xv BZyw X-só t]m-eo-knð kwi-bw D-WÀ-¯n-bn-cpóp. am-{X-añ ]o-U-\ {ia-s¯ Ip-dn-¨v B-ip-]{Xn A-[n-Ir-Xsctbm k-l-{]-hÀ-¯-Isctbm A-dn-bn-¨-Xp-anñ. C-sXñmw ]-cm-Xn hym-P-am-Wv F-óv I-cp-Xm³ a-Xnbm-b sX-fn-hp-I-fm-Wv F-óv sa-bnð \-gv-kn-s\ sh-dp-tX hn«p-sIm-ïp-Å D-¯-c-hnð {Iu¬ tImS-Xn Nq-ïn-¡m-«n.

t^m-d³-kn-Iv sX-fn-hp-I-fp-sS A-`m-h-hpw C-t±-l-¯n-\v Xp-W-bmbn. kw-`-h-¯n-\v sX-fn-hm-bn bph-Xn lm-P-cm¡n-b h-kv-{X-§Ä a-\-]qÀ-Æw h-en-¨p-Io-dn-b-Xm-bpw A-h B-gv-N-I-Ä-¡v ti-j-am-Wv lm-P-cm-¡n-bn-cp-ó-sX-óXpw tImS-Xn ]-cn-K-Wn¨p. am-{X-añ bph-Xn t\c-s¯ hwio-b hn-tZz-j-¯n-sâ t]-cnð G-jy³ hw-i-P\m-b H-cp tem-dn ss{U-hÀ-s¡-Xn-tc-bpw k-am-\am-b co-Xn-bnð ]-cm-Xn \ð-In-bn-«p-sï-óv t]m-eo-kv I-sï-¯n-bn-cp-óp.

kw`-hw hym-P-am-Wv F-óv sX-fn-ª-tXm-sS k-kv-s]³-j-\nð I-gn-bp-I-bm-bn-cp-ó bp-hm-hn-s\ ap³Im-e {]m-_-ey-t¯m-sS tPm-en-bnð Xn-cn-sI F-Sp-¡m³ tImS-Xn D-¯-c-hn-«p. kw-`h-s¯ Xp-SÀ-óv tPm-en-¡v t]mepw t]m-Im³ I-gn-bm-sX am-\kn-I _p-²n-ap-«n-em-bn-cp-ó sa-bnð \-gvkpw `m-cybpw tI-kv tImS-Xn X-Ån-¡-f-ª-Xnð A-Xnbm-b k-t´m-j-ap-sï-óv A-dn-bn-¨p. Ip-äw sX-fnbpw ap³-t] X§-sf I-cn-hm-cn-¯-¡m³ H-cp a-ª-¸{Xw \-S¯n-b {i-a-§-fnð am-{X-ta C-t¸mÄ th-Z-\-bp-Åq Fópw C-hÀ {]-Xn-I-cn-¨p. a-ª-¸-{X-¯n-sâ \-S-]-Sn-IÄ-¡v F-Xn-tc bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-lw H-óS-¦w cwK-¯v h-ón-cp-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.