1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 1, 2013

tIm«bw: aebmfn hnZymÀYn \yqtbmÀ¡nð hml\m]IS¯nð acn¨p. sN§óqÀ t]cnticn Nnd¯ebv¡ð kn. Un. tbmlómsâbpw dmón Dó¡mhv IpgnImembnð kqkó hÀKoknsâbpw aI³ sUdn³ kn. tbmlóm³ (23) BWp acn¨Xv. \yqtbmÀ¡nse KmÀU³knän s]meokv ]cn[nbnð tdmIvkvUdn tdmUnð ss_¡pw Imdpw Iq«nbnSn¡pIbmbncpóp. ss_¡nð kôcn¨ncpó sUdns\ FXnsc hó ImÀ CSn¨p sXdn¸n¡pIbmbncpóp

FómWv _Ôp¡Ä¡v e`n¨ hnhcw. AUð_n kÀhIemimebnse hnZymÀYnbmbncpóp. kwkvImcw Xn¦fmgvN F«n\v \yqtbmÀ¡nse Fðaïv skâv t_knð HmÀ¯tUmIvkv ]Ånbnð. ktlmZc§Ä: UmÀhn³, sUbvkn (Ccphcpw \yqtbmÀ-¡v).

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.