1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 10, 2014

a-te-jy³ FbÀ-sse-³-kn-sâ Fw-F-¨v 370 hn-am-\w Im-Wm-Xm-b-Xv kw-_-Ôn-¨ Zq-cq-l-X Xp-S-cpóp. hn-am-\-¯n-sâ A-h-in-ã-§Ä C-Xp-h-tcbpw I-sï-¯m-\m-Im-¯-Xm-Wv Zp-cq-l-X hÀ-²n-¡m³ Im-cWw. kw-`-h-¯n-\v ]n-ónð Xo-{hhm-Z A-«na-dn km-[y-X-IÄ A-t\z-jn-¡pw. C-Xn-\m-bn a-te-jybpw bp-Fkpw {]-tXy-I kwL-s¯ \n-tbm-Kn-¨n-«p-ïv.

hn-am-\-¯nð k-ô-cn-¨n-cp-ó \m-ev t]À tam-j-v-Sn-¨ ]m-Êv-t]mÀ-«p-I-fm-Wv D-]-tbm-Kn-¨n-cp-óXv. C-Xnð Xm-bv-em³-Unð h-¨v \-ã-s¸-« c-ïv ]mÊv-t]mÀ-«p-IÄ D-]-tbm-Kn-¨v bm-{X sNbv-X c-ïv cm-Py-¡mÀ H-cp-an-¨m-Wv Sn¡-äv F-Sp-¯n-cn-¡p-ó-sX-óXpw Zp-cq-l-X hÀ-²n-¸n-¡p-óp. hym-P ]mÊv-t]mÀ-«v D-]-tbm-Kn-¨v bm-{X-sNbv-X a-äv c-ïv bm-{X-¡m-cp-sS hn-h-c-§Ä e-`y-añ. Sn-¡-äv F-Sp-¯-ti-jw bm-{X d-±m¡n-b A-ôv bm-{X-¡m-cp-sS t]-cp-I-fpw A-[n-Ir-XÀ ]cn-tim-[n-¡p-ópïv.

Izm-em-ew-]q-cnð \n-óv s_-bv-Pnw-Kn-te-¡v t]m-b hn-am-\-w hn-b-äv\mw A-XnÀ-¯n-bn-se-¯n-b-t¸m-gm-Wv d-Um-dnð \n-óv A-{]-Xy-£-am-Ip-óXv. hn-b-äv\mw A-XnÀ-¯n-bnð \n-óv hn-am-\w Xn-cn-¨p-]-d-ó-Xm-bn kq-N-\-bpïv. F-ómð A-´-co-£-¯nð h-¨pX-só hn-am-\w X-IÀ-ón-cn-¡m-saópw C-Xp-Imc-Ww hn-am-\-¯n-sâ A-h-in-ã-§Ä ]-e `m-K-§-fn-te-¡v Nn-X-dn-sX-dn-¨-Xm-Im-sa-óp-am-Wv \n-K-a-\w.

hn-am-\-¯n-sâ c-ïv `m-K-§Ä hn-b-äv-\m-an-\v k-ao-]w I-S-enð I-sï-¯n-b-Xm-bn kq-N-\-bp-ïv. sX-¡p-]-Sn-ªm-d³ sXm-Np Zzo-]n-\v k-ao-]-¯v A-h-in-ã-§Ä I-sï-¯n-b-Xm-bn Xn-c-¨nð \-S-¯p-ó hn-b-äv-\mw hn-am-\w dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-«pïv. F-ómð C-Xv C-Xph-sc Øn-co-I-cn-¨n-«nñ.

hn-am-\w I-sï-¯p-ó-Xn-\v th-ïn ssN-\, a-tejy, hn-bv-äv-\mw, ^n-en-¸o³kv, knw-K-¸qÀ Xp-S§n-b cm-Py-§Ä kw-bp-à-am-bm-Wv Xn-c-¨nð \-S-¯p-ó-Xv. 22 hn-am-\-§fpw \m-ev]-Xv I-¸-ep-I-fpw Xn-c-¨n-en-\v t\-XrXzw \ð-Ip-ópïv. A-ta-cn-¡-bp-sS an-sskð hm-ln-\n I-¸em-b bp-F-kvF-kv ]n-Iv-s\bpw Z-£n-W-ssN-\-¡-S-en-te-¡v Xn-cn-¨n-«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.