1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 1, 2013

]-Ww A-[n-I-am-bmð B-fp-IÄ F-s´m-s¡ sN-bv-Xv Iq-«pw. H-s¡ kz-´w A-`n-cp-Nn-bv-¡v A-\p-k-cn-¨v Im-cy§-sf am-än-a-dn-bv-¡p-ó-Xn-\v th-ïn-bm-Ipw. C-hn-sSbpw A-Xv X-só-bm-Wv kw-`-hn-¨Xv. h³ hne sIm-Sp-¯v hm§nb tdmÄ-kv tdm-bv-kn-sâ ^mâw tam-Uð ImÀ \-ho-I-cn-¡p-ó-Xn-\v th-ïn H-cmÄ sN-e-hm-¡nb-Xv A-{XX-só cq].

]À-¸nÄ I-f-dnepw a-ª I-f-dn-ep-am-bn sN-bv-Xn-cn-¡p-ó Cân-co-b-dpw sh-Å I-f-dn-ep-Å F-Iv-kn-äo-cn-b-dp-am-Wv ]pXn-b Im-dn-\v th-ïn sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv. Htcm I-f-dn-ep-Å sk£-\v ap-ónepw sa-äð sIm-ïv thÀ-Xn-cn-¨n-cn-¡póp. A-Sn-`m-Kw tKmÄ-Uv t¹ä-Uv t{Im-an-b-w ]q-in-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.24 C-ôv A-tem-bv ho-ep-I-fm-Wv ^mâ-s¯ th-dn-«v \nÀ-¯p-ó-Xv.

\m-ev am-kw F-Sp-¯m-Wv ^mâ-¯n-sâ s]-bnânw-Kv tPm-en-IÄ ]qÀ-¯n-bm-¡n-bn-cn-¡p-óXv. Câo-cn-b-dn-sâ ]-Wn B-cw-`n-¨n-«pïv. ]-ip-t¯mð sIm-ïp-Å ko-äp-IÄ D-ïm-¡m³ am-{Xw 17 Zn-h-k-sa-Sp-¯p. 18 ]-ip-¡-fp-sS tXm-ep-]-tbm-Kn-¨m-Wv ko-äp-IÄ \nÀ-½n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

slUv-sse-\nw-Kv, tUmÀ C³-tkÀ-«pIÄ, ko-än-sâ a-[y-`m-Kw F-ón-hn-S-§-fnð U-ba-ïv F-^-Îm-Wv \ð-In-bn-«p-ÅXv. Um-jv t_mÀ-Un-\v H-cp ]À-¸nÄ ImÀ-_¬ F^-Îv \ð-Ip-ó-Xn-\v th-ïn-bp-Å {]-hÀ-¯-\-§Ä \-S-óp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv.

k-td B-Øm-\-am-bp-Å kq-¸À-shäq-d B-Wv G-gv am-k-sa-Sp-¯v tdmÄ-kv tdm-bv-kv Im-dn-s\ kp-µ-c-am-¡p-óXv. temI-¯v \nÀ-½n-¨n-«pÅ tdmÄ-kv tdmb-kv Im-dp-I-fnð C-{X-bpw {`m-´am-b Bi-bw \-S-¸n-em-¡pó-Xv C-Xm-Zy-am-bm-Wv F-óv Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óp. Im-dp-IÄ hm-§n-¡q-«pó-Xv tlm-_n-bm-bn-«p-Å [m-cm-fw [-\n-IÀ tem-I-¯pïv. G-ähpw A-[n-Iw ImÀ ti-J-c-ap-Å-h-cnð c-ïmw Øm-\-¯m-Wv F-en-k_-¯v cmÚn. F-ómð cm-Ún t]mepw X-sâ Im-dp-IÄ \-ho-I-cn-¡m³ C-{X-b-[n-Iw Xp-I sN-e-hm-¡m-dnñ F-óv Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.