1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 13, 2014

am-ô-Ì-dnð Xm-a-kn-¡p-ó-h-cnð `q-cn-`m-Khpw skð-^nI-sf {]-W-bn-¡p-ó-h-sc-óv kÀtÆ. temI-¯v G-ähpw Iq-Sp-Xð skð-^n-IÄ F-Sp-¡p-ó ]-¯v \-K-c-§-fnð Ggmw Øm-\-¯m-Wv am-ô-Ì-dn-sâ Øm\w. am-ô-Ì-dn-se H-cp e-£w B-fp-I-fnð 114 t]À skð-^n-IÄ F-Sp-¡p-ó-h-cm-Wv F-óv ssSw am-K-ko³ \-S¯n-b kÀ-tÆ-bn-em-Wv I-sï-¯n-bXv. am-ô-ÌÀ \-K-c-¯n-se sam-¯w skð-^n t{]-anI-sf I-W-¡m-¡n-bmð en-hÀ-]q-fnð Xm-a-kn-¡p-ó-h-cp-sS F-®¯n-s\m-¸w h-cp-w.

\n-ch-[n kn-\n-am Xm-c-§-f-S-¡-ap-Å {]-ap-JÀ Xm-a-kn-¡p-ó \-K-c-am-Wv am-ô-käÀ. sIm-tdm-tW-j³ kv-{So-änð Xm-a-kn-¡p-ó Sn-hn Xm-cw an-tjð Io-K³ Øn-c-am-bn skð-^n-IÄ F-Sp-¯v tkm-jyð s\-äv hÀ-¡nw-Kv ssk-äp-I-fnð A-t¹m-Uv sN-¿p-ó- hy-àn-bm-Wv.

temI-¯v G-ähpw A-[n-Iw skð-^n t{]-an-IÄ DÅ-Xv ^n-en-¸o³-kn-se am-Im-Xn \-K-c-¯n-emWv. H-cp e-£w B-fp-I-fnð 258 t]-cm-Wv C-hn-sS sk-ð-^n-IÄ Øn-c-am-bn F-Sp-¯v tkm-jyð s\-äv hÀ-¡nw-Kv ssk-äp-I-fn-en-Sp-óXv. cïmw v-k-Ym-\w am³-l-«³ \-K-c-¯n-\mWv. am-ô-kv-äÀ G-gm-a-sX-¯n-b-t¸mÄ en-hÀ-]qÄ ap-¸¯n-sbm-óma-Xv F¯n. eo-Uvkpw ImÀ-Un-^pw, s_ð-^m-Ìpw C-Xn-\pw Xm-sg-bm-Wv F-¯n-bXv. C-hÀ-s¡ñmw- ]n-ón-em-Wv e-ï-³ \-K-c-¯n-sâ Øm\w. H-cp e-£w t]-cnð sh-dpw 32 t]-cm-Wv C-hn-sS skð-^n t{]-an-I-fm-bp-Å-Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.