1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 11, 2013

Z-£n-Wm-{^n-¡³ hn-tam-N-\ \m-b-I³ s\ð-k¬ a-tï-e-bv-¡v B-Z-cmÚ-en AÀ-¸n-¡m-\m-bn tem-I t\-Xm-¡Ä Có-se tPm-l-óm-kv _À-¤n-te-¡v H-gp-In-sb-¯n.tPm-l-óm-kv _À-¤n-se F-^v-F³-_n tÌ-Un-b-¯n-em-Wv hÀ-®-hn-th-N-\-¯n-\v F-Xn-tc i-àn-bp-àw t]m-cmSn-b t\-Xm-hn-sâ A-´y-IÀ-½-§Ä \-S-ó-Xv.

a-tï-e-bv-¡v A-´ymÚ-en AÀ-¸n-¡m³ tem-Iw ap-gp-h³ B-{^n-¡-bn-te-¡v F-¯n-bn-cpóp. _-²-ssh-cn-Ifm-b cm-{ã-t\-Xm-¡Ä-¡v H-¯p-Iq-Sp-ó-Xn-\p-Å th-Zn-Iq-Sn-bm-bn k-am-[m-\-¯n-\pÅ t\m-_ð-k½m-\ tP-Xmhm-b a-tï-e-bp-sS A-´y-IÀ-½ N-S-§pIÄ.

C-´y³ cm-{ã]-Xn {]W-_v ap-JÀ-Pn, A-ta-cn-¡³ {]-knUâv _-cm-Iv H-_m-a, ]-Xv-\n an-tjð H-_m-a, {_-«o-jv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-dq¬, ap³ bpF-kv {]-kn-Uâp-amcmb tPmÀ-Öv U-_vvfyq _pjv, _nð ¢nâ¬, ap³ {_n-«o-jv {]-[m-\-a-{´n tSm-Wn s»-bÀ XpS-§n H-t«-sd {]-ap-JÀ a-tï-e-bv-¡v B-Z-cmÚ-en AÀ-¸n-¡m-s\-¯n-bn-cp-óp.

G-I-tZ-iw \q-tdm-fw cm-{ã-¯-e-h³-am-cm-Wv a-tï-e-bv-¡v B-Z-cm-RvP-en AÀ-¸n-¡m-\m-bn F-¯n-b-Xv. N-cn-{X-¯n-se A-Xn-Im-b-\m-Wv s\ð-k¬ a-tï-e-sb-óv A-ta-cn-¡³ {]-knUâv _-cm-Iv H_m-a \-S¯n-b A-\pv-kva-c-W {]-kw-K-¯nð ]-dªp. \q-äm-ïn-se G-ä-hpw kzm-[o-\-ap-Å hy-àn-I-fn-ð H-cm-fm-Wv a-tï-e-sb-óv A-\p-kva-c-W {]-kw-K-¯nð cm-{ã]-Xn {]W-_v ap-JÀ-Pn hy-à-am¡n. d-jy³ {]-knUâv hv-fm-Un-aÀ ]p-Sn\pw A-ta-cn-¡³ {]-knUâv _-cm-Iv H-_m-a-bpw a-tïe-sb a-lm-ßm-Km-Ôn-bp-am-bn Xm-c-Xayw sN-bv-Xp.

H-cp e-£-t¯m-fw B-fpI-sf DÄ-s¡m-Åm³ ti-jn-bp-Å kv-tä-Un-bw \nd-ªv I-hn-ªv B-fp-IÄ a-tï-e-bvv-¡v Z-£n-Wm-{^n-¡-bp-sS a-\-Ên-ep-Å Øm-\w A-c-¡n-«p-d-¸n-¡p-ó Zr-iy-am-bn amdn. a-cW-s¯ B-tLm-j-am-¡p-ó ]-c-¼-cm-K-X N-S-§p-I-tfm-sS-bm-Wv C-hÀ kz-´w am-Un-_-bv-¡v hn-S-sNmñn-bXv. a-tï-e-bp-sS kw-kv-Im-cw 15þmw Xob-Xn P-ò \-K-cam-b Ip-\p-hnð \-S-¡pw. Ip-Spw-_mw-K-§Ä am{Xw ]-s¦-Sp-¡p-ó-XmIpw N-S-§p-IÄ.

1994 ð Z-£n-Wm-{^n-¡³ {]-kn-Uâm-bn atï-e k-Xy-{]-Xn-Ú- sNbv-X {]n-t«m-dn-b-bn-se bq-Wn-b³ _nð-Unw-Knð A-t±-l-¯n-sâ ar-X-tZ-lw s]m-Xp-ZÀ-i-\-¯n-\v sh-bv-¡pw. s]m-Xp-P-\-§Ä-¡v B-Z-cm-RvP-en AÀ-¸n-¡m\pw A-h-k-c-ap-ïm-Ipw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.