1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 10, 2013


hnbó: hnbóbnepÅ t]mÄ ]qthen, tdmkn amfntb¡ð, dmWn then¡I¯v FónhcpsS amXmhv FdWmIpfw \mbt¯mSv adnbw ]qthen (90) \ncymXbmbn.

kwkvImcw s^{_phcn ]Xns\mómw XnbXn 4 aWnbv¡v sN¯ntImSv skâv-. tPmk^v ]Ånbnð \S¡pw.

dnt¸mÀ«v- : tPm_n BâWn

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.